Zapra­sza­my do wspie­ra­nia dzia­łal­no­ści Goń­ca poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be 

Ide­olo­dzy i poli­ty­cy usi­łu­ją pano­wać nad komu­ni­ka­cją dla­te­go beto­nu­ją opis rze­czy­wi­sto­ści i inter­pre­ta­cję wyda­rzeń “w jedy­nie słusz­ny” kanon, jed­no­cze­śnie w ten spo­sób blo­ku­ją roz­wój nauki i pozba­wia­ją wol­no­ści ludzi. Obec­ne beto­no­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści przy jed­no­cze­snym powo­ły­wa­niu się na naukę w takich zagad­nie­niach jak “wal­ka z kli­ma­tem”, woj­na na Ukra­inie, histo­ria kolo­nia­li­zmu, covid czy jedy­nie popraw­na inter­pre­ta­cja histo­rii holo­kau­stu, nie tyl­ko pro­wa­dzą do inte­lek­tu­al­ne­go zubo­że­nia, ale zapo­wia­da­ją anty­nau­ko­wy tota­li­ta­ryzm. Prze­ciw­sta­wiaj­my mu się z całych sił kie­dy jesz­cze jest na obec­nym, wcze­snym etapie.