Ponad 60 pra­cow­ni­ków ukra­iń­skich orga­nów pro­ku­ra­tu­ry i Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Ukra­iny zosta­ło na tery­to­rium oku­po­wa­nym przez siły rosyj­skie i współ­pra­cu­je z wro­giem — poin­for­mo­wał w nie­dzie­lę pre­zy­dent Ukra­iny Woło­dy­myr Zełenski.

Pre­zy­dent powie­dział na nagra­niu, że w nie­dzie­lę pod­jął decy­zję o zdy­mi­sjo­no­wa­niu sze­fa Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Ukra­iny (SBU) Iwa­na Baka­no­wa i pro­ku­ra­tor gene­ral­nej Iry­ny Wenediktowej.

Jak prze­ka­zał, na Ukra­inie dotych­czas zare­je­stro­wa­no ponad 650 postę­po­wań kar­nych wobec pra­cow­ni­ków orga­nów ści­ga­nia w związ­ku ze zdra­dą sta­nu i kola­bo­ra­cjo­ni­zmem. Ok. 200 osób poin­for­mo­wa­no o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa. Ponad 60 pra­cow­ni­ków orga­nów pro­ku­ra­tu­ry i SBU zosta­ło na ukra­iń­skim tery­to­rium oku­po­wa­nym przez siły rosyj­skie i współ­pra­cu­je z prze­ciw­ni­kiem — kon­ty­nu­ował szef państwa.

“Taka ska­la prze­stępstw wobec pod­staw naro­do­we­go bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i powią­za­nia, któ­re wykry­to mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi struk­tur siło­wych Ukra­iny i służ­ba­mi spe­cjal­ny­mi Rosji, budzą bar­dzo poważ­ne pyta­nia do odpo­wied­nich kie­row­ni­ków (orga­nów). Każ­de z takich pytań otrzy­ma odpo­wied­nią odpo­wiedź” — powie­dział Zełen­ski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/2572)

W nie­dzie­lę wie­czo­rem na stro­nie inter­ne­to­wej pre­zy­den­ta opu­bli­ko­wa­no dekre­ty o zdy­mi­sjo­no­wa­niu Baka­no­wa — wie­lo­let­nie­go przy­ja­cie­la Zełen­skie­go — i Wene­dik­to­wej. Peł­nie­nie obo­wiąz­ków pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go pre­zy­dent powie­rzył dotych­cza­so­we­mu zastęp­cy pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go Ołek­si­jo­wi Symonence.

 

pap