Indi­go, kana­dyj­ski quasi mono­po­li­sta księ­gar­ski, nie umie­ści w skle­pach książ­ki o Kon­wo­ju Wol­no­ści, mimo że jest best­sel­le­rem w Amazon.


Naj­le­piej sprze­da­ją­ca się książ­ka o Kon­wo­ju Wol­no­ści, któ­ry prze­jął cen­trum Otta­wy na począt­ku tego roku, nie będzie sprze­da­wa­na  w księ­gar­niach Indi­go, a wydaw­ca książ­ki twier­dzi, że jest tym zdumiony.

Książ­ka The Fre­edom Convoy: The Insi­de Sto­ry of Three Weeks that Sho­ok the World autor­stwa Andrew Law­to­na, dzien­ni­ka­rza i publi­cy­sty True North, łączy repor­ta­że z tere­nu z wywia­da­mi z orga­ni­za­to­ra­mi kon­wo­jów i wolon­ta­riu­sza­mi, aby „opo­wie­dzieć całą histo­rię ” kil­ku­ty­go­dnio­we­go pro­te­stu prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom COVID-19. Pozy­cja zosta­ła opu­bli­ko­wa­na przez Suther­land House.

reklama

Wydaw­nic­two skon­tak­to­wa­ło się z Indi­go przed pre­mie­rą książ­ki, jak to zwy­kle robi ze wszyst­ki­mi swo­imi książ­ka­mi, ale fir­ma nie była zain­te­re­so­wa­na umiesz­cza­niem jej na swo­ich pół­kach. Udo­stęp­ni­ła­by książ­kę tyl­ko do zaku­pu cyfro­we­go na swo­jej stro­nie internetowej.

W mia­rę zbli­ża­nia się do daty publi­ka­cji, 24 czerw­ca, The Fre­edom Convoy zaj­mo­wał pierw­sze miej­sca na listach best­sel­le­rów, w tym dru­gie miej­sce na listach Ama­zon Charts w dzia­le lite­ra­tu­ry faktu.

Wydaw­nic­two  ponow­nie skon­tak­to­wa­ło się z Indi­go, aby zapy­tać, czy roz­wa­ży­li­by decy­zję o umiesz­cze­niu książ­ki, ponie­waż już i tak dobrze się sprze­da­wa­ła. „Ale nadal nie byli zainteresowani”.

za Natio­nal Post