Fun­da­cja Arty­stycz­na ERINA B zre­ali­zo­wa­ła film o olim­pij­czy­kach wal­czą­cych w Powsta­niu War­szaw­skim. Ze wzglę­du jed­nak na skrom­ny budżet musie­li­śmy zre­zy­gno­wać z kil­ku waż­nych scen, któ­re dzię­ki aktu­al­nej zbiór­ce chcie­li­by­śmy jak naj­szyb­ciej dokręcić.

W fil­mie przed­sta­wio­ne są m.in. oso­by, któ­re po woj­nie zamiesz­ka­ły w Kanadzie.

Fun­da­cja Arty­stycz­na ERINA B od 2012 roku reali­zu­je fil­my histo­rycz­ne na zle­ce­nie i pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Związ­ku Powstań­ców Warszawskich.

Sta­ła eki­pa fun­da­cji to pro­fe­sjo­nal­ni fil­mow­cy, czo­ło­wi pol­scy akto­rzy któ­rzy pra­cu­ją przy reali­za­cji fil­mów histo­rycz­nych na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach. Jest to ich for­ma podzię­ko­wa­nia i oka­za­nie sza­cun­ku Powstań­com Warszawskim.

Nasze fil­my powsta­ją z dota­cji, kon­kur­sów i zbió­rek. Są nie­ko­mer­cyj­ne, nie nasta­wio­ne na żaden zysk. Prze­ka­zu­je­my bez­płat­nie pły­ty dvd np. w for­mie nagród, orga­ni­zu­je­my bez­płat­ne poka­zy na całym świecie.

Nasze fil­my odno­szą wiel­kie suk­ce­sy na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach fil­mo­wych i są bar­dzo chęt­nie oglą­da­ne szcze­gól­nie przez mło­dych widzów.

Naszym naj­waż­niej­szym celem jest upa­mięt­nie­nie odcho­dzą­ce­go nie­ste­ty już poko­le­niu, któ­re­mu zawdzię­cza­my wolność.

Szu­ka­my zapo­mnia­nych lub mało zna­nych posta­ci czy tema­tów. Zre­ali­zo­wa­li­śmy już mię­dzy inny­mi try­lo­gie o legen­dar­nym dowód­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go płk Janie Mazur­kie­wi­czu „Rado­sła­wie”, film o pol­skim James Bon­dzie, asie pol­skie­go wywia­du i kontr­wy­wia­du Kazi­mie­rzu Leskim czy o cudzo­ziem­cach wal­czą­cych ramię w ramię z Pola­ka­mi w cza­sie Powsta­nia Warszawskiego.

Będzie­my wdzięcz­ni za każ­dą wpła­tę. Nawet sym­bo­licz­ną. Liczy się pamięć i chęć pomocy.

Adres zbiór­ki:
https://zrzutka.pl/8jp6gd

Adres stro­ny internetowej:
https://fundacjaerinab.wixsite.com/erinab

Z wyra­za­mi szacunku

Mał­go­rza­ta Brama
Pre­zes Zarządu
Fun­da­cja Arty­stycz­na ERINA B
NIP 527 268 60 08
tel. +48 502 95 25 25