Pre­mier Doug Ford po raz kolej­ny wezwał  rząd fede­ral­ny do wspar­cia finan­so­we­go w obli­czu nara­sta­ją­ce­go kry­zy­su kadro­we­go w służ­bie zdro­wia, w wyni­ku któ­re­go nie­któ­re szpi­ta­le w Onta­rio zamknę­ły  w ostat­nich tygo­dniach nie­któ­re oddziały.

„To nie do przy­ję­cia, że ​​rząd fede­ral­ny daje nam 22 pro­cent, a my pła­ci­my 78 pro­cent. I to w całym kra­ju. Nie do przy­ję­cia” – powie­dział Ford na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Stratford.

„Będzie­my nadal pro­sić rząd fede­ral­ny o zwięk­sze­nie i spra­wie­dli­wy udział. Nigdy nie było to waż­niej­sze niż teraz”.

reklama

Komen­tarz For­da doty­czy wie­lu zamknięć szpi­tal­nych oddzia­łów ratun­ko­wych i oddzia­łów inten­syw­nej opie­ki medycz­nej  w dłu­gi weekend.

Co wię­cej, we wto­rek Uni­ver­si­ty Health Network (UHN) poin­for­mo­wał że trzy oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii w jed­nym z naj­bar­dziej ruchli­wych szpi­ta­li w Toron­to, Toron­to Gene­ral , są   pra­wie pełne.

Ford nie zapro­po­no­wał żad­nych nowych roz­wią­zań w odpo­wie­dzi na kry­zys kadro­wy. Dodał, że wezwa­nie woj­ska na pomoc – dzia­ła­nie pod­ję­te przez pro­win­cję na począt­ku pan­de­mii COVID-19 – nie jest  rozważane.

 

Środ­ki pod­ję­te do tej pory przez pro­win­cję to zatrud­nie­nie ponad 10500 nowych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, doda­nie 3100 łóżek szpi­tal­nych, uspraw­nie­nie pro­ce­su nostry­fi­ko­wa­nia upraw­nień pie­lę­gnia­rek  wykształ­co­nych zagra­ni­cą za pośred­nic­twem Col­le­ge of Nur­ses of Onta­rio oraz jed­no­ra­zo­wą wypła­tę 5000 dol. ogło­szo­ną  w celu zatrzy­ma­nia obec­nie zatrud­nio­nych pielęgniarek.

Jed­nak pre­mier nie poin­for­mo­wał, czy jego rząd uchy­li usta­wę 124 przed jej wyga­śnię­ciem w listo­pa­dzie tego roku.

Usta­wa, któ­ra ogra­ni­cza pod­wyż­ki pła­ce w sek­to­rze publicz­nym – łącz­nie z pra­cow­ni­ka­mi służ­by zdro­wia – do jed­ne­go pro­cen­ta zosta­ła wpro­wa­dzo­na w 2019 r. jako „spra­wie­dli­we i ogra­ni­czo­ne w cza­sie podej­ście” w ramach wal­ki z defi­cy­tem prowincji.