W cza­sie, gdy mamy nadzie­ję, że w koń­cu wró­ci­my do nor­mal­ne­go życia, sta­je­my przed nowym lękiem bez twa­rzy: „Syn­dro­mem nagłej śmier­ci doro­słych” (“Sud­den Adult Death Syn­dro­me.”)- czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej posłan­ki  Leslyn Lewis, kan­dy­du­ją­cej na lide­ra fede­ral­nej Par­tii Konserwatywnej

Ta nie­daw­no ujaw­nio­na tajem­ni­cza przy­pa­dłość obja­wia się u zdro­wych mło­dych doro­słych, któ­rzy nagle pada­ją mar­twi. Czy wie­dzą Pań­stwo, że w Alber­cie naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cą obec­nie kate­go­rią w rubry­ce  przy­czy­na zgo­nu jest obec­nie „Nie­zna­na. ”? W Toron­to w cią­gu ostat­nich kil­ku tygo­dni kil­ku mło­dych zdro­wych leka­rzy zmar­ło nagle i bez wyja­śnie­nia, dlaczego.

Szyb­ko powie­dzia­no nam, że nie jest to zwią­za­ne ze szcze­pion­ką. Ale to nie wystar­czy. Jeśli w two­jej oko­li­cy zagi­ną trzy mło­de kobie­ty, a poli­cja odpo­wie­dzia­ła: „Cóż, to praw­do­po­dob­nie nie jest seryj­ny mor­der­ca”, to nie wystarczy. (…)

reklama

Ci sami urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia, któ­rzy powie­dzie­li nam, że masko­wa­nie nie dzia­ła, a następ­nie kaza­li nam się masko­wać. Zapew­ni­li nas, że szcze­pion­ki nie będą obo­wiąz­ko­we, a potem wpro­wa­dzi­li obo­wią­zek. Obie­ca­li nam, że szcze­pion­ki zatrzy­ma­ją prze­no­sze­nie wiru­sa, a teraz przy­zna­ją, że wie­dzie­li, że nigdy się to nie stanie.

Dla­te­go dzi­siaj nie mogą się dzi­wić, że zapew­nia­nie nas, iż wszyst­ko jest w porząd­ku bez poda­nia jakie­go­kol­wiek dowo­du, nie jest do przy­ję­cia przez coraz bar­dziej sfru­stro­wa­nych i roz­cza­ro­wa­nych obywateli.

Ponie­waż od począt­ku odwa­ży­łam się kwe­stio­no­wać tę nar­ra­cję, otrzy­ma­łam wie­le wia­do­mo­ści od leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i ratow­ni­ków medycz­nych, któ­rzy oba­wia­ją się, że SADS jest rze­czy­wi­ście zwią­za­ny ze szcze­pion­ka­mi. Wie­lu z nich nie chce dzie­lić się swo­imi histo­ria­mi, ponie­waż wie­dzą ponad wszel­ką wąt­pli­wość, że zosta­li­by zwol­nie­ni za samo zada­wa­nie pytań.

Inni chcą, aby ich histo­rie zosta­ły opo­wie­dzia­ne. Jak jed­na kobie­ta, któ­ra chcia­ła się upew­nić, że jej histo­ria do mnie dotar­ła. W cią­gu nie­co ponad pół roku jej sio­strze­ni­ca, a następ­nie sio­strze­niec, zmar­li z powo­du podej­rzeń pro­ble­mów zwią­za­nych ze szcze­pion­ką. Jed­na oso­ba zmar­ła z powo­du potwier­dzo­ne­go zakrze­pu krwi, któ­ry depar­ta­men­ty zdro­wia na całym świe­cie wią­żą ze szcze­pie­nia­mi. Oso­ba ta była zmu­sza­na do zaszcze­pie­nia się, aby zacho­wać pracę.

Dru­ga oso­ba była poli­cjan­tem RCMP. Męż­czy­zna o dosko­na­łym zdro­wiu zmarł nagle bez wyja­śnie­nia. Nazwa­li to to  SADS. Pozo­sta­wił żonę i czwór­kę dzieci.

To tyl­ko dwie histo­rie z nie­zli­czo­nej licz­by, któ­re otrzy­ma­łam e‑mailem i któ­re sły­sza­łam  oso­bi­ście na każ­dym kro­ku pod­czas kampanii.

(…)

Jako ktoś, kto jest sta­le ata­ko­wa­ny li tyl­ko za samo zgła­sza­nie obaw zasta­na­wiam się, jakiej wer­sji nagłów­ka media uży­ją tym razem; „Leslyn Lewis roz­po­wszech­nia teo­rie spi­sko­we” ? Czy CBC zno­wu nazwie mnie “siew­cą stra­chu” za zada­wa­nie pytań?

Po pro­stu sto­ję wraz z moimi roda­ka­mi Kana­dyj­czy­ka­mi, mówiąc, że zasłu­gu­je­my na to, by usły­szeć praw­dę. Zasłu­gu­je­my na sza­cu­nek pole­ga­ją­cy na tym, że może­my myśleć logicz­nie, nie będąc oczer­nia­nym i wyklu­czo­nym. Oto pyta­nie, któ­re zadam każ­de­mu, kto nazy­wa mnie teo­re­ty­kiem spiskowym:

Czy to pro­blem, że ta sytu­acja wyglą­da na spi­sek? A może bar­dziej doty­czy to, że nasz rząd i urzęd­ni­cy ds. zdro­wia nie dba­ją nawet o to, że wyglą­da to na spi­sek i że tra­cą zaufa­nie opi­nii publicz­nej uni­ka­jąc odpowiedzi.

Czas na odpowiedź.