41-let­ni męż­czy­zna z Hamil­ton został aresz­to­wa­ny i został oskar­żo­ny o prze­stęp­stwo z nie­na­wi­ści po incy­den­cie w auto­bu­sie komu­ni­ka­cji miej­skiej na począt­ku tygodnia.

Poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że wideo zamiesz­czo­ne w Inter­ne­cie poka­zu­je męż­czy­znę wygła­sza­ją­ce­go 1 sierp­nia trans­fo­bicz­ne i homo­fo­bicz­ne obe­lgi wobec dwóch nie­zna­nych osób w auto­bu­sie Hamil­ton Stre­et Rail­way. Następ­nie kie­ru­je kil­ka innych rasi­stow­skich obelg do innych pasażerów.

Poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​oso­ba trze­cia z innej pro­win­cji, a tak­że lokal­ne media, powia­do­mi­ły o poście w mediach spo­łecz­no­ścio­wych za pośred­nic­twem inter­ne­to­we­go narzę­dzia do zgła­sza­nia online.

reklama

Chri­sto­pher Pre­tu­la z Hamil­ton stoi w obli­czu zarzu­tów o napaść i groź­by. Jed­nost­ka ds. Prze­stępstw z Nie­na­wi­ści zło­ży­ła rów­nież wnio­sek o skla­sy­fi­ko­wa­nie ich jako prze­stęp­stwa z nie­na­wi­ści ze wzglę­du na prze­ko­na­nie, że ofia­ry nale­ża­ły do dają­cej się ziden­ty­fi­ko­wać grupy.

Poli­cja twier­dzi, że śledz­two jest w toku i pro­si  świad­ków, któ­rzy mogą mieć nagra­nia lub infor­ma­cje, aby się z nią skontaktowali.