Wyglą­da na to, że rzą­dy w całym świe­cie zachod­nim są zde­cy­do­wa­ne znisz­czyć hodow­ców bydła i trzo­dy, a Nowa Zelan­dia nie jest tu wyjątkiem

Według rady­ka­łów kli­ma­tycz­nych w tym kra­ju, beka­nie krów i owiec jest zbyt szko­dli­we dla śro­do­wi­ska ze wzglę­du na uwal­nia­ny metan i nale­ży to zja­wi­sko  ograniczyć.

„Nie ma wąt­pli­wo­ści, że musi­my zmniej­szyć ilość meta­nu, któ­ry wpro­wa­dza­my do atmos­fe­ry, a sku­tecz­ny sys­tem cen emi­sji dla rol­nic­twa będzie odgry­wał klu­czo­wą rolę w tym, jak to osią­gnie­my” – powie­dzia­ła BBC mini­ster ds. zmian kli­ma­tu Nowej Zelan­dii James Shaw czy­ta­my na por­ta­lu https://thecountersignal.com/

reklama

Zgod­nie z pro­po­no­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi, rząd zaczął­by opo­dat­ko­wać hodow­ców za emi­sje gazów od 2025 r., ofe­ru­jąc zachę­ty i niż­sze staw­ki podat­ko­we rol­ni­kom, któ­rzy kar­mią  zwie­rzę­ta według spe­cjal­nej die­ty zapo­bie­ga­ją­cej odbi­ja­niu się i sadzą wię­cej drzew, aby zrów­no­wa­żyć  domnie­ma­ne emi­sje z hodow­li zwierząt.

Według WebMD inne zale­ca­ne przez rząd roz­wią­za­nia obej­mu­ją „maski  dla krów, któ­re wychwy­tu­ją i zamie­nia­ją metan w wodę i dwu­tle­nek węgla, meto­dę, któ­ra zmniej­sza emi­sje o ponad 50% .. Nie­któ­rzy rol­ni­cy już eks­pe­ry­men­tu­ją z paszą z wodo­ro­stów . A naukow­cy maj­stru­ją przy gene­ty­ce krów, aby zwięk­szyć ich wydaj­ność trawienia”.

Osta­tecz­na decy­zja w spra­wie wpro­wa­dze­nia podat­ku od beka­nia ma zapaść do grud­nia tego roku.