67-letr­ni Fer­nan­do Cabal­le­ro dostał zespół Guil­la­in-Bar­régo po otrzy­ma­niu pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki Oxford-Astra­Ze­ne­ca. Od ponad roku cze­ka na zatwier­dze­nie jego wnio­sku o wspar­cie finan­so­we przez Kana­dyj­ski Pro­gram Wspar­cia Ura­zów Poszcze­pien­nych.   67-latek był aktyw­ny i latem lubił jeź­dzić na rol­kach, a zimą jeź­dzić na łyż­wach — czy­ta­my na por­ta­lu CBC.

Teraz uży­wa laski lub cho­dzi­ka, aby się poru­szać i bie­rze kil­ka leków na ner­wo­bó­le, aby pomóc w opa­no­wa­niu zespo­łu Guil­la­in-Bar­ré (GBS) – rzad­kie­go zabu­rze­nia neurologicznego.

Toron­to Public Health prze­pro­wa­dzi­ło docho­dze­nie, któ­re wyka­za­ło, że  GBS wystą­pi­ło w wyni­ku szcze­pion­ki. Zale­co­no aby nie przyj­mo­wał kolej­nej daw­ki szczepionki.

reklama

GBS powo­du­je, że układ odpor­no­ścio­wy orga­ni­zmu uszka­dza komór­ki ner­wo­we, powo­du­jąc ból, drę­twie­nie i osła­bie­nie mię­śni. Cho­ciaż jest to rzad­kie, może być powią­za­ne z inny­mi szcze­pion­ka­mi, taki­mi jak szcze­pion­ka prze­ciw grypie

Cabal­le­ro ufa, że speł­nia wyma­ga­nia, aby otrzy­mać wspar­cie finan­so­we w ramach sto­sun­ko­wo nowe­go Pro­gra­mu Wspar­cia Ura­zów Poszcze­pien­nych (VISP) rzą­du fede­ral­ne­go. Ale cze­kał ponad rok na roz­pa­trze­nie jego roszczenia.

„Wszel­kie odszko­do­wa­nie, jakie mógł­bym uzy­skać, pomo­gło­by nam wró­cić na poziom, na któ­rym byli­śmy wcze­śniej” – powie­dział. „Trud­no jest teraz pracować.

Cabal­le­ro dostar­czył wszyst­kie infor­ma­cje i zapi­sy, jakie mógł. Jego cór­ka Ama­lia mówi, że kil­ka razy pyta­ła o aktu­ali­za­cję, ale nie ma zbyt wie­lu informacji.

Do 24 czerw­ca w Kana­dzie zgło­szo­no 9878 poważ­nych dzia­łań nie­po­żą­da­nych szcze­pio­nek COVID-19, co według Health Cana­da sta­no­wi 0,011 pro­cent wszyst­kich poda­nych dawek. Spra­wę uwa­ża się za poważ­ną, jeśli zagra­ża życiu, wyma­ga hospi­ta­li­za­cji lub prze­dłu­żo­nej hospi­ta­li­za­cji, skut­ku­je znacz­nym kalec­twem,   lub śmiercią.

 

Health Cana­da twier­dzi, że gdy­by usu­nąć przy­pad­ki, któ­re nie mają wystar­cza­ją­cych danych, aby potwier­dzić dia­gno­zę, licz­ba przy­pad­ków na GBS, któ­re ludzie w Kana­dzie zacho­ro­wa­li  po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki Oxford-Astra­Ze­ne­ca nie jest wyż­sza niż nor­mal­nie ocze­ki­wa­na w popu­la­cji ogólnej .