Ucznio­wie z GTA jesz­cze nie wró­cą do szkół. Rząd już wcze­śniej ogło­sił, że w regio­nach Toron­to, Peel, York, Wind­sor-Essex i Hamil­ton — czy­li tam, gdzie przy­pad­ków COVID-19 jest naj­wię­cej — co naj­mniej do 10 lute­go będzie kon­ty­nu­owa­ne naucza­nie zdal­ne. Nauka w for­mie wir­tu­al­nej ma się też odby­wać w regio­nach Dur­ham i Hal­ton, a tak­że m.in. w regio­nach Nia­ga­ra i Sim­coe Muskoka.

Tam, gdzie trans­mi­sja wiru­sa jest mniej­sza, spra­wa jest jesz­cze otwar­ta. Wpływ na decy­zje będzie mieć reko­men­da­cja głów­ne­go urzęd­ni­ka medycz­ne­go pro­win­cji, dra Davi­da Wil­liam­sa. W oświad­cze­niu wyda­nym w śro­dę po połu­dniu mini­ster­stwo edu­ka­cji potwier­dzi­ło, że zezwo­li na powrót do nauki w tra­dy­cyj­nej for­mie 25 stycz­nia na tere­nach pod­le­ga­ją­cych sied­miu oddzia­łom agen­cji zdro­wia publicz­ne­go. Będą to: Grey Bru­ce Health Unit; Hali­bur­ton, Kawar­tha, Pine Rid­ge District Health Unit; Hastings and Prin­ce Edward Coun­ties Health Unit; King­ston, Fron­te­nac and Len­nox & Adding­ton Health Unit; Leeds, Gre­nvil­le and Lanark District Health Unit; Peter­bo­ro­ugh Public Health; Ren­frew Coun­ty and District Health Unit.

Gene­ral­nie zamknię­te pozo­sta­ną szko­ły w 20 jed­nost­kach zdro­wia publicz­ne­go (z 34), w tym wszyst­kie znaj­du­ją­ce się w GTHA.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce powie­dział, że powrót do szkół jest prio­ry­te­tem rzą­du, dla­te­go w kura­to­riach, któ­re mogą wra­cać do tra­dy­cyj­nej nauki wpro­wa­dza­ne są róż­ne środ­ki pomoc­ni­cze, np. testy osób bez­ob­ja­wo­wych. W seme­strze jesien­nym pozy­tyw­ny wynik testu na COVID-19 uzy­ska­ło ponad 7000 uczniów i pra­cow­ni­ków szkół. Co naj­mniej jeden pra­cow­nik edu­ka­cji zmarł. W grud­niu Wind­sor i Toron­to roz­po­czę­ły akcję testo­wa­nia szkół, pod­czas któ­rych potwier­dzo­no dzie­siąt­ki bez­ob­ja­wo­wych zakażeń.