Mini­ster­stwo Zdro­wia: czwar­ta daw­ka szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 dla wszyst­kich już we wrześniu?

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że czwar­ta daw­ka dla szer­szej popu­la­cji, przy­naj­mniej 18+, będzie dostęp­na z począt­kiem wrze­śnia – napi­sał w śro­dę na Twit­te­rze Adam Nie­dziel­ski, infor­mu­jąc jed­no­cze­śnie, że „już 750 tysię­cy osób” zapi­sa­ło się na dru­gie­go boostera.

Od 22 lip­ca w Pol­sce ruszy­ło szcze­pie­nie czwar­tą daw­ką dla osób powy­żej 60 roku życia oraz dla osób powy­żej 12 roku życia z obni­żo­ną odpor­no­ścią – Mini­ster­stwo Zdro­wia pod­ję­ło tę decy­zję kil­ka­na­ście dni po reko­men­da­cji EMA. Dru­gie­go booste­ra moż­na przy­jąć, gdy od pierw­szej daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej minie mini­mum 120 dni.

- Już 750 tys. osób z grup 60+ i 12+ z obni­żo­ną odpor­no­ścią zare­je­stro­wa­ło się na czwar­tą daw­kę szcze­pie­nia prze­ciw Covid-19. Aż 300 tys. z nich przy­ję­ło szcze­pion­kę — napi­sał na Twit­te­rze mini­ster Niedzielski.

reklama

Adam Nie­dziel­ski poin­for­mo­wał rów­nież, że naj­praw­do­po­dob­niej na począt­ku wrze­śnia zosta­nie otwar­ty dostęp do czwar­tej daw­ki dla wszyst­kich „przy­naj­mniej 18+”. To ozna­cza, że wbrew suge­stiom resor­tu zdro­wia, Pol­ska nie zacze­ka z sze­ro­ką akcją szcze­pień dru­gim booste­rem na pre­pa­ra­ty bar­dziej przy­sto­so­wa­ne do warian­tu Omi­kron – te, naj­praw­do­po­dob­niej, będą dostęp­ne dopie­ro w paź­dzier­ni­ku lub nawet w listopadzie.