Orga­ni­za­cja Naro­dów Zjed­no­czo­nych wypo­wie­dzia­ła woj­nę teo­riom spi­sko­wym, opi­su­jąc wzrost myśle­nia spi­sko­we­go jako „ nie­po­ko­ją­cy i nie­bez­piecz­ny” i zapew­nia­jąc spo­łe­czeń­stwu zestaw narzę­dzi zwal­cza­nia każ­de­go kto ośmie­li się suge­ro­wać, że rzą­dy świa­to­we nie są cał­ko­wi­cie uczci­we i przejrzyste.

 

ONZ ostrze­ga rów­nież, że Geo­r­ge Soros, Rot­szyl­do­wie i pań­stwo Izra­el nie mogą być wią­za­ne z żad­ny­mi „ domnie­ma­ny­mi spiskami”.

reklama

UNESCO połą­czy­ło siły z Twit­te­rem , Komi­sją Euro­pej­ską i Świa­to­wym Kon­gre­sem Żydów, aby roz­po­cząć kam­pa­nię o nazwie #Think­Be­fo­re­Sha­ring: Stop roz­prze­strze­nia­niu teo­rii spiskowych.

ONZ chce, aby każ­dy z nas wie­dział, że wyda­rze­nia NIE są „ pota­jem­nie mani­pu­lo­wa­ne za kuli­sa­mi przez potęż­ne siły z nega­tyw­ny­mi inten­cja­mi ”, a jeśli spo­tka­my kogoś, kto myśli, że glo­bal­na eli­ta spi­sku­je w celu kon­so­li­da­cji wła­dzy i dyk­ta­tu, musi­my pod­jąć działania.

Według UNESCO „ jeśli masz pew­ność, że natra­fi­łeś na  teo­rię spi­sko­wą ” w Inter­ne­cie, musisz „ zare­ago­wać ” i natych­miast zamie­ścić odpo­wied­ni link do „ witry­ny spraw­dza­ją­cej fak­ty ” w komentarzach.

UNESCO udzie­la rów­nież porad każ­de­mu, kto natknie się na praw­dzi­we­go, teo­re­ty­ka spi­sko­we­go na żywo. Według agen­cji ONZ pod żad­nym pozo­rem nie moż­na dać się zwa­bić w deba­tę na argu­men­ty z teo­re­ty­kiem spi­sko­wym. „ Każ­dy argu­ment może być trak­to­wa­ny jako dowód na to, że jesteś czę­ścią spi­sku i wzmac­niasz to prze­ko­na­nie ”, a teo­re­tyk spi­sko­wy będzie praw­do­po­dob­nie „żarl­wie dys­ku­to­wał w obro­nie swo­ich przekonań”. “

Zamiast tego musisz wyka­zać się „ empa­tią ”, uni­kać „ wyśmie­wa­nia go”, a jeśli jesteś dzien­ni­ka­rzem, musisz „ zgło­sić ” to w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i „ skon­tak­to­wać się z lokalną/krajową radą pra­so­wą lub rzecz­ni­kiem prasowym”.

 

 

W 1998 Noam Chom­sky był współ­au­to­rem książ­ki z Edwar­dem Her­ma­nem pod tytu­łem Manu­fac­tu­ring Con­sent. Zaprze­cza­ła ona poglą­do­wi, że media głów­ne­go nur­tu infor­mu­ją opi­nię publicz­ną, słu­żą spo­łe­czeń­stwu, aby­śmy mogli lepiej zaan­ga­żo­wać się w pro­ces polityczny.

W rze­czy­wi­sto­ści media głów­ne­go nur­tu wytwa­rza­ją naszą zgo­dę.   Demo­kra­cja jest insce­ni­zo­wa­na za pomo­cą mediów głów­ne­go nur­tu, któ­re dzia­ła­ją jak machi­na propagandowa.

Rzą­dy, kor­po­ra­cje, glo­bal­ne insty­tu­cje, takie jak ONZ… wie­dzą, jak grać w medial­ną grę. Wie­dzą, jak kon­tro­lo­wać nar­ra­cję wia­do­mo­ści. Wie­dzą, jak mani­pu­lo­wać i kon­tro­lo­wać masy. Sie­ją strach, ponie­waż strach rodzi posłuszeństwo.

Jeśli chcesz rzu­cić wyzwa­nie wła­dzy, zosta­niesz zepchnię­ty na mar­gi­nes. CIA wymy­śli­ła ter­min „teo­re­tyk spi­sko­wy” w latach pięć­dzie­sią­tych, aby oczer­nić tych, któ­rzy odwa­ży­li się zada­wać pyta­nia nie­sza­blo­no­we i rzu­cić wyzwa­nie sko­rum­po­wa­ne­mu systemowi.

Woj­na Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych z teo­re­ty­ka­mi spi­sku jest do tego bar­dzo podob­na. Chcą zawsty­dzić tych spo­śród nas, któ­rzy odwa­żą się zada­wać pyta­nia i kwe­stio­no­wać ofi­cjal­ną narrację.

za https://newspunch.com/