Na rosyj­skim lot­ni­sku woj­sko­wym w miej­sco­wo­ści Nowo­fe­do­riw­ka na  Kry­mie uzna­wa­nym przez Rosjan za swo­je tery­to­rium doszło do serii wybu­chów; pło­nie maga­zyn z amu­ni­cją i znisz­czo­na jest  część pasa star­to­we­go – poda­ły we wto­rek sie­ci spo­łecz­no­ścio­we, a za nimi ukra­iń­skie media.

“Po serii wybu­chów w rejo­nie lot­ni­ska woj­sko­we­go w Nowo­fe­do­riw­ce (…) na lot­ni­sku wybuchł pożar; pło­ną maga­zy­ny z amu­ni­cją i pas star­to­wy” — dono­si agen­cja Inter­fax-Ukra­ina, powo­łu­ją­ca się na kanał Krym.Realii na Telegramie.

Nowo­fe­do­riw­ka znaj­du­je się w rejo­nie mia­sta Saki, na zachod­nim brze­gu Kry­mu. Od pozy­cji ukra­iń­skich na linii fron­tu w obwo­dzie cher­soń­skim dzie­li ją oko­ło 200 km w linii pro­stej. Odle­głość w linii pro­stej od Ode­ssy to 269 kilometrów.

Według infor­ma­cji w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych wybu­chów było ponad dziesięć.

Stro­na ukra­iń­ska nie sko­men­to­wa­ła dotych­czas wyda­rzeń na zachod­nim wybrze­żu Kry­mu. Rosyj­skie mini­ster­stwo obro­ny oświad­czy­ło tym­cza­sem, że na lot­ni­sku w Nowo­fe­do­riw­ce doszło do wybu­chu “kli­ku poci­sków lotniczych”.

Rosja pod­kre­śla­ła kil­ka­krot­nie, że atak na Krym będzie tra­to­wać jak atak na swo­je terytorium

 

za PAP