Rząd Onta­rio obie­cu­je, że nie będzie już lockdownów

Dzień po powro­cie par­la­men­ta­rzy­stów do Queen’s Park  rzą­du For­da przed­sta­wił swój plan na kolej­ne czte­ry lata. Prze­mó­wie­nie tro­no­we doty­czy­ło wszyst­kie­go, od oso­bi­stej nauki  w szko­le, uni­ka­nia blo­kad, po wzmac­nia­nie gospo­dar­ki w obli­czu recesji.

Guber­na­tor pro­win­cji Onta­rio Eli­za­beth Dowde­swell wymie­ni­ła róż­no­rod­ne wyzwa­nia, z jaki­mi bory­ka­li się miesz­kań­cy Onta­rio w cią­gu minio­nych kil­ku lat, poczy­na­jąc od COVID-19 i jego wpły­wu na łań­cu­chy dostaw i infla­cję, co pogor­szy­ło się wraz z woj­ną na Ukrainie.

„Onta­rio, podob­nie jak resz­ta Kana­dy i Ame­ry­ki Pół­noc­nej, musi być przy­go­to­wa­ne na moż­li­wość krót­ko­trwa­łe­go spo­wol­nie­nia gospo­dar­cze­go” – powie­dzia­ła Dowdeswell.

REKLAMA

Rząd For­da zapew­nił, że nie będzie ogra­ni­czał dzia­łal­no­ści biz­ne­su  lock­dow­na­mi: „Onta­rio ma narzę­dzia do zarzą­dza­nia wiru­sem i upo­ra­niem się z obec­ny­mi warian­ta­mi wiru­sa przez dłu­gi czas, bez powro­tu do blokad”.

Mini­ster­stwo Zdro­wia Kana­dy — powin­no zda­niem rzą­du pro­win­cji — zatwier­dzić jesie­nią nową szcze­pion­kę prze­ciw Covid, stwo­rzo­ną spe­cjal­nie do obro­ny przed domi­nu­ją­cy­mi obec­nie podwariantami.

Pro­win­cja rów­nież, po tygo­dniach baga­te­li­zo­wa­nia powa­gi sytu­acji, zmie­ni­ła swój ton w odnie­sie­niu do sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej Onta­rio, któ­ry bory­ka się z bra­kiem per­so­ne­lu z powo­du zwol­nień i prze­cią­że­nia pra­cą; w prze­mó­wie­niu nie wspo­mnia­no jed­nak o uchy­le­niu usta­wy 124 o ogra­ni­cza­niu wyso­ko­ści płac w służ­bie w zdrowia.

Prze­mó­wie­nie zak­tu­ali­zo­wa­ło rów­nież poprzed­nie obiet­ni­ce wybor­cze, m.in.  budo­wę więk­szej licz­by auto­strad, w tym Brad­ford Bypass, High­way 413, oraz rewi­ta­li­za­cję pro­duk­cji samo­cho­dów z naci­skiem na samo­cho­dy elek­trycz­ne i wydo­by­cie mate­ria­łów aku­mu­la­to­ro­wych w Ring of Fire w pół­noc­nym Ontario.