Od począt­ku wpro­wa­dze­nia szcze­pion­ki na COVID-19 wie­le kobiet na całym świe­cie zaczę­ło zgła­szać zmia­ny w swo­im cyklu. Cho­ciaż donie­sie­nia pozo­sta­ły nie­po­twier­dzo­ne, poja­wia­ją się nowe dowo­dy, aby lepiej zro­zu­mieć kore­la­cję mię­dzy cykla­mi men­stru­acyj­ny­mi a szcze­pion­ką COVID-19.

Nowe bada­nie opu­bli­ko­wa­ne 15 lip­ca w cza­so­pi­śmie Scien­ce Advan­ces wyka­za­ło, że 42 pro­cent osób z regu­lar­ny­mi cykla­mi mie­siącz­ko­wy­mi   krwa­wi­ło moc­niej niż zwy­kle, a 44 pro­cent nie zgło­si­ło żad­nych zmian po peł­nym zaszczepieniu.

Bada­nie inter­ne­to­we obję­ło 39 129 w peł­ni zaszcze­pio­nych respon­den­tów w wie­ku od 18 do 80 lat.  Respon­den­ci otrzy­ma­li szcze­pion­ki Pfi­zer, Moder­na, Astra­Ze­ne­ca, John­son & John­son, Nova­vax i inne nie­na­zwa­ne szczepionki.

Ponad­to kobie­ty, któ­re   nie mie­siącz­ko­wa­ły, zgła­sza­ły prze­ło­mo­we krwa­wie­nie. Wśród tej gru­py nie­któ­re kobie­ty były na dłu­go dzia­ła­ją­cych  środ­kach anty­kon­cep­cyj­nych, a nie­któ­re po menopauzie.

Cho­ciaż bez­po­śred­nia kore­la­cja mię­dzy szcze­pion­ką COVID-19 a zmie­nio­ny­mi cykla­mi mie­siącz­ko­wy­mi jest nie­zna­na, bada­nie pod­kre­śla, że ​​nie­rzad­ko zda­rza się, że układ roz­rod­czy  przy­sto­so­wu­je się do stre­so­rów jako spo­sób na unik­nię­cie dłu­go­trwa­łych pro­ble­mów z płod­no­ścią, w szcze­gól­no­ści ostre­go stre­so­ra immu­no­lo­gicz­ne­go, takie­go jak  szczepionka.

za ctv