Onta­rio reali­zu­je pla­ny budo­wy pierw­sze­go   reak­to­ra nowe­go typu w Kana­dzie, ponie­waż  sta­ra się nadą­żyć za rosną­cym zapo­trze­bo­wa­niem na ener­gię elek­trycz­ną przy uży­ciu nisko­emi­syj­nych źró­deł energii.

„Mały reak­tor modu­ło­wy, któ­ry zamie­rza­my tu zbu­do­wać, może zasi­lać mia­sto takie jak Lon­don i wie­le innych”, powie­dział mini­ster ener­ge­ty­ki Onta­rio Todd Smith na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Cla­ring­ton w  Ont, gdzie nowy reak­tor zosta­nie zbu­do­wa­ny w pobli­żu  czte­rech reak­to­rów CANDU w Dar­ling­ton Nuc­le­ar Gene­ra­tion Station.

300-mega­wa­to­wa moc wyj­ścio­wa nowe­go reak­to­ra, zapo­wia­da­na przez mini­stra jako źró­dło czy­stej ener­gii,   „bez­piecz­na, ela­stycz­na i nie­za­wod­na”, jest znacz­nie mniej­sza niż w przy­pad­ku star­szych reak­to­rów CANDU, ale moż­na ją skalować.

„Two­rzy bar­dzo ela­stycz­ny zasób, w któ­rym jeśli zbu­du­je­my kolej­ne jego kopie, może­my znacz­nie łatwiej dosto­so­wać moc do obcią­że­nia” – powie­dział Jeff Lyash, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Ten­nes­see Val­ley Autho­ri­ty, któ­re nawią­za­ło współ­pra­cę z Onta­rio Power Gene­ra­tion w celu sfi­nan­so­wa­nia roz­wo­ju reak­to­rów modułowych.

Obec­nie oko­ło 60 pro­cent zuży­cia ener­gii w Onta­rio pocho­dzi z elek­trow­ni jądro­wych, ale popyt rośnie.

Ponie­waż star­sze elek­trow­nie jądro­we zbli­ża­ją się do wie­ku eme­ry­tal­ne­go, nie­za­leż­ny ope­ra­tor sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go zapo­wie­dział, że w nad­cho­dzą­cych latach będzie potrzeb­ny gaz ziem­ny  , w prze­ciw­nym razie będzie­my mie­li do czy­nie­nia z prze­rwa­mi w dosta­wach prą­du i wyż­szy­mi rachun­ka­mi za ener­gię elektryczną

Mini­ster Smith twier­dzi, że w nad­cho­dzą­cych latach ener­gia jądro­wa będzie „krę­go­słu­pem” elek­trycz­no­ści w Onta­rio , ponie­waż pro­win­cja chce osią­gnąć zero net­to, jeśli cho­dzi o emi­sje gazów cie­plar­nia­nych do 2050 roku.