Nie chce­my prze­żyć kolej­ne­go Czar­no­by­la — oświad­czył w czwar­tek we Lwo­wie pre­zy­dent Tur­cji po spo­tka­niu z pre­zy­den­tem Ukra­iny i sze­fem ONZ, odno­sząc się do sytu­acji w oku­po­wa­nej przez woj­ska rosyj­skie Zapo­ro­skiej Elek­trow­ni Atomowej.

“Mówi­li­śmy o zanie­po­ko­je­niu, któ­re budzi sytu­acja wokół elek­trow­ni ato­mo­wej. Nie chce­my prze­żyć jesz­cze jed­ne­go Czar­no­by­la” — powie­dział Recep Tay­y­ip Erdogan.

Z kolei Anto­nio Guter­res, któ­re­go cytu­je agen­cja Reu­ters, ape­lo­wał o demi­li­ta­ry­za­cję tery­to­rium Zapo­ro­skiej Elek­trow­ni Atomowej.

“Obiekt ten nie może być uży­wa­ny jako ele­ment jakiej­kol­wiek ope­ra­cji woj­sko­wej. Prze­ciw­nie, nie­zbęd­ne jest pil­nie poro­zu­mie­nie, któ­re przy­wró­ci jego cywil­ny cha­rak­ter i zapew­ni bez­pie­czeń­stwo tego tere­nu” — powie­dział Guterres.

“Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ci­li­śmy kwe­stii szan­ta­żu jądro­we­go Rosji w Zapo­ro­skiej Elek­trow­ni Ato­mo­wej. Ten świa­do­my ter­ror ze stro­ny agre­so­ra może dopro­wa­dzić do kata­stro­fal­nych skut­ków dla świa­ta. ONZ powin­na zapew­nić bez­pie­czeń­stwo tego obiek­tu stra­te­gicz­ne­go, jego demi­li­ta­ry­za­cję i peł­ne wypro­wa­dze­nie rosyj­skich wojsk” — oświad­czył Zełen­ski w Telegramie.

Recep Tay­y­ip Erdo­gan wyra­ził prze­ko­na­nie, że “woj­na musi skoń­czyć się za sto­łem roz­mów”. Tur­cja, jak dodał, jest goto­wa pośred­ni­czyć w takich roz­mo­wach. Zapew­niał, że zarów­no pre­zy­dent Ukra­iny, jak i szef ONZ zgo­dzi­li się z nim, że głów­nym pro­ble­mem jest zna­le­zie­nie “jak naj­szyb­szej dro­gi do sto­łu negocjacyjnego”.

Por­tal Suspil­ne przy­ta­cza wypo­wiedź pre­zy­den­ta Ukra­iny, któ­ry zazna­czył, że roz­mo­wy z Rosją są moż­li­we, ale ich warun­kiem jest wyco­fa­nie rosyj­skich wojsk z tery­to­rium Ukrainy.

Erdo­gan i Guter­res prze­by­wa­ją w czwar­tek z wizy­tą we Lwo­wie. W tym mie­ście na zacho­dzie Ukra­iny odby­ły się ich dwu­stron­ne spo­tka­nia z pre­zy­den­tem Ukra­iny, a tak­że roz­mo­wy trójstronne.

Wśród tema­tów, oma­wia­nych w trak­cie spo­tkań, były m.in. eks­port ukra­iń­skie­go zbo­ża (wyne­go­cjo­wa­ny pod egi­dą Tur­cji i ONZ) w warun­kach blo­ka­dy woj­sko­wej ukra­iń­skich por­tów, nie­bez­piecz­na sytu­acja w Zapo­ro­skiej Elek­trow­ni Ato­mo­wej, uwol­nie­nie ukra­iń­skich jeń­ców wojen­nych, spra­wa maso­wej depor­ta­cji oby­wa­te­li Ukra­iny przez siły oku­pa­cyj­ne oraz kra­dzież zbo­ża przez Rosję na zaję­tych terytoriach.