Fiń­ska gaze­ta Ilta­leh­ti poin­for­mo­wa­ła w śro­dę, że w nowych fil­mach zamiesz­czo­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych pre­mier poja­wia się na impre­zie z kil­ko­ma fiń­ski­mi oso­bi­sto­ścia­mi, w tym posłem Ilma­ri Nur­mi­ne­nem i pre­zen­te­rem medial­nym Tin­nim Wikströmem.

W ujaw­nio­nym mate­ria­le, roz­ło­żo­nym na wie­lu kli­pach na Insta­gram Sto­ries, Marin tań­czy ener­gicz­nie z kil­ko­ma przy­ja­ciół­mi, a w tle sły­chać krzy­ki o kokainie.

Fiń­ski depu­to­wa­ny Mik­ko Kär­nä z koali­cyj­nej Par­tii Cen­trum Marin wezwał panią pre­mier do pod­da­nia się testo­wi na obec­ność nar­ko­ty­ków i publicz­ne­go opu­bli­ko­wa­nia wyników.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w czwar­tek rano Marin zaprze­czy­ła, jako­by uży­wa­ła nar­ko­ty­ków i powie­dzia­ła, że ​​„nie ma nic do ukrycia ”.

„Tań­czy­łem, śpie­wa­łem, świę­to­wa­łem, robi­łem legal­ne rze­czy” – powie­dzia­ła pre­mier Marin zazna­cza­jąc, że ​​nie pije dużo.

Kli­py wywo­ła­ły mie­sza­ne reak­cje w Inter­ne­cie. Nie­któ­rzy kry­ty­ku­ją Marin za nie­od­po­wie­dzial­ne zacho­wa­nie, pod­czas gdy inni liczą na poten­cjal­ny wzrost popu­lar­no­ści 36-let­niej premier.