Z dwu­ty­go­dnio­wym pośli­zgiem w par­ku Pade­rew­skie­go w Vau­ghan odby­ły się obcho­dy Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go. Tym razem przy­by­li przed­sta­wi­cie­le SWAP z USA z głów­nym komen­dan­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Tade­uszem Anto­nia­kiem na czele.
Wła­dze RP repre­zen­to­wa­li atta­che obro­ny w Kana­dzie kmdr Krzysz­tof Ksią­żek oraz wice­kon­sul Syl­wia Czer­wiń­ska, obec­ni byli wete­ra­ni Mjr Zbi­gniew Gon­dek boha­ter spod Mon­te Cas­si­no oraz Sta­ni­sław Woź­niak powsta­niec war­szaw­ski oraz przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych. Nikt nie repre­zen­to­wał władz kana­dyj­skich. Po tra­dy­cyj­nym prze­mar­szu Ale­ją Pamię­ci i doko­na­niu prze­glą­du pocz­tów sztan­da­ro­wych ode­gra­no hym­ny, odczy­ta­no apel pole­głych i ode­gra­no Last Post.
Prze­ma­wia­jąc komen­dant Tade­usz Anto­niak, któ­ry jest też prze­wod­ni­czą­cym Klu­bu Gaze­ty Pol­skiej w Fila­del­fii, zgło­sił goto­wość orga­ni­za­cji ochot­ni­czych legio­nów do wal­ki w obro­nie Pol­ski, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba. Były poseł Wła­dy­sław Lizoń, stwier­dził z kolei, że gdy się zro­bił star­szy zro­zu­miał, że przede wszyst­kim trze­ba bro­nić poko­ju, zaś Her­bert Nie­pal­la opo­wie­dział o swo­im ducho­wym sto­sun­ku do tzw. Drze­wa Żoł­nie­rza odkry­te­go nie­opo­dal Owen Sound i zapo­wie­dział poświę­ce­nie tego żywe­go monu­men­tu we wrze­śniu. Po czę­ści ofi­cjal­nej i Mszy św. zanim zapro­sze­ni goście uda­li się na obiad, doko­na­no poświę­ce­nia dwóch nowych dębów pamię­ci, jed­ne­go z ini­cja­ty­wy Sta­ni­sła­wa Laska dla Sybi­ra­ków, a dru­gie­go dla wete­ra­na II Kor­pu­su, Wacła­wa “Hen­ry” Jodissa.