Andrzej Kumor odda­je książ­kę po 40 latach

Porząd­ku­jąc rze­czy odna­la­złem książ­kę, któ­rą zabra­łem 40 lat temu ze sto­su ksią­żek wyrzu­co­nych z biblio­te­ki II liceum im. Kró­la Jana III Sobie­skie­go w Kra­ko­wie po II woj­nie świa­to­wej — pisa­ny goty­kiem słow­nik nie­miec­ko-łaciń­ski wyda­ny w Lip­sku w XIX wie­ku a prze­ka­za­ny szko­le przez Wło­dzi­mie­rza Stró­żew­skie­go. Posta­no­wi­łem go odnieść do szkoły.