Jesz­cze kil­ka lat temu nie­wie­lu poza India­mi sły­sza­ło o Gau­ta­mie Ada­nim. Teraz indyj­ski biz­nes­men, któ­ry porzu­cił stu­dia, któ­ry naj­pierw pró­bo­wał szczę­ścia w han­dlu dia­men­ta­mi, zanim zajął się węglem, został trze­cią naj­bo­gat­szą oso­bą na świecie.

Po raz pierw­szy oso­ba z Azji zna­la­zła się w pierw­szej trój­ce indek­su Blo­om­berg Bil­lio­na­ires Index – jego współ­o­by­wa­tel Mukesh Amba­ni i Chiń­czyk Jack Ma nigdy nie dotar­li tak dale­ko. Z mająt­kiem 137,4 miliar­dów dola­rów Ada­ni wyprze­dził fran­cu­skie­go Ber­nar­da Arnaul­ta, a teraz wyprze­dza go w ran­kin­gu tyl­ko Elon Musk i Jeff Bez­os z USA.

60-let­ni Ada­ni spę­dził ostat­nie kil­ka lat na roz­bu­do­wie swo­je­go kon­glo­me­ra­tu węglo­we­go i por­to­we­go, zapusz­cza­jąc się we wszyst­ko, od cen­trów danych po cement, media i tle­nek gli­nu . Gru­pa jest obec­nie wła­ści­cie­lem naj­więk­sze­go pry­wat­ne­go ope­ra­to­ra por­tów i lot­nisk w Indiach, dys­try­bu­to­ra gazu miej­skie­go i kopal­ni węgla. Cho­ciaż kopal­nia Car­mi­cha­el w Austra­lii zosta­ła skry­ty­ko­wa­na przez eko­lo­gów, w listo­pa­dzie gru­pa zobo­wią­za­ła się zain­we­sto­wać 70 miliar­dów dola­rów w zie­lo­ną ener­gię, aby stać się naj­więk­szym na świe­cie pro­du­cen­tem ener­gii odnawialnej.

Jego impe­rium  było finan­so­wa­ne głów­nie dłu­giem, nie­któ­rzy pra­wo­daw­cy i obser­wa­to­rzy ryn­ku wyra­zi­li rów­nież oba­wy doty­czą­ce nie­przej­rzy­stych struk­tur akcjo­na­ria­tu i bra­ku zaan­ga­żo­wa­nia ana­li­ty­ków w spół­kach Gru­py Ada­ni. Jej akcje poszy­bo­wa­ły w górę – nie­któ­re z nich o ponad 1000% od 2020 r., z wyce­na­mi się­ga­ją­cy­mi 750-krot­no­ści zysków – ponie­waż poten­tat skon­cen­tro­wał się na obsza­rach, któ­re pre­mier Indii Naren­dra Modi uwa­ża za klu­czo­we dla osią­gnię­cia dłu­go­ter­mi­no­wych celów tego kraju.

Akcje Ada­ni Enter­pri­ses Ltd. , fla­go­we­go kon­cer­nu gru­py, wzro­sły we wto­rek o 1,7%, zamy­ka­jąc się na rekor­do­wo wyso­kim poziomie.

Zwrot ku zie­lo­nej ener­gii i infra­struk­tu­rze przy­niósł inwe­sty­cje firm, w tym War­burg Pin­cus i Tota­lE­ner­gies SE, a wzrost węgla w ostat­nich mie­sią­cach jesz­cze bar­dziej napę­dzał ceny akcji.

Tyl­l­ko w samym roku 2022 for­tu­na  Ada­ni wzro­sła o 60,9 miliar­da dola­rów, pięć razy bar­dziej niż kogo­kol­wiek innego.

Ada­ni zdo­łał wyprze­dzić nie­któ­rych z naj­bo­gat­szych ame­ry­kań­skich miliar­de­rów na świe­cie, czę­ścio­wo dla­te­go, że ostat­nio zwięk­szy­li oni swo­ją filan­tro­pię. Gates poin­for­mo­wał w lip­cu, że prze­ka­zał 20 miliar­dów dola­rów Fun­da­cji Bil­la i Melin­dy Gate­sów, pod­czas gdy War­ren Buf­fett prze­ka­zał już ponad 35 miliar­dów dola­rów na cele charytatywne.

Ada­ni rów­nież zwięk­szył swo­ją dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną. W czerw­cu zobo­wią­zał się do prze­ka­za­nia 7,7 miliar­da dola­rów na cele spo­łecz­ne z oka­zji swo­ich 60. urodzin.