Dono­so­wa wer­sja szcze­pion­ki COVID-19 zosta­ła zatwier­dzo­na w Indiach, pod­czas gdy orga­ny regu­la­cyj­ne w Chi­nach dopu­ści­ły rów­nież opcję wziew­nej daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej poda­wa­nej przez usta.

W Kana­dzie wszyst­kie zatwier­dzo­ne szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 mają postać zastrzy­ków, ale kana­dyj­scy naukow­cy opra­co­wu­ją rów­nież tech­no­lo­gię bez­i­gło­wą, któ­ra ich zda­niem może być bar­dziej skuteczna.

„To napraw­dę nowa­tor­skie i wyjąt­ko­we podej­ście do szcze­pień” – uwa­ża dr Fio­na Sma­ill, pro­fe­sor mikro­bio­lo­gii zakaź­nej i medycz­nej na Uni­wer­sy­te­cie McMa­ster. Sma­ill pro­wa­dzi bada­nie kli­nicz­ne, auto­ry­zo­wa­ne przez Health Cana­da, doty­czą­ce dwóch nowych szcze­pio­nek prze­ciw COVID-19 opar­tych na wek­to­rach ade­no­wi­ru­so­wych, któ­re moż­na poda­wać wziewnie.

W prze­ci­wień­stwie do obec­nie dostęp­nych szcze­pio­nek, któ­re są wstrzy­ki­wa­ne, są one dostar­cza­ne przez wdy­cha­ny aero­zol i są kie­ro­wa­ne do płuc i gór­nych dróg odde­cho­wych, gdzie roz­po­czy­na­ją się infekcje.

W przy­pad­ku wiru­sa odde­cho­we­go, takie­go jak COVID-19, gene­ro­wa­nie odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej w płu­cach za pomo­cą szcze­pion­ki wziew­nej jest „znacz­nie bar­dziej sku­tecz­ne” niż w krwio­bie­gu, jak ma to miej­sce w przy­pad­ku wstrzyk­nię­cia domię­śnio­we­go – wyja­śni­ła Smaill.

Według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO), te szcze­pion­ki wypro­du­ko­wa­ne w Kana­dzie są jed­ny­mi z pra­wie tuzi­na  bez­za­strzy­ko­wych, któ­re są na róż­nych eta­pach testo­wa­nia na całym świecie.

Health Cana­da zatwier­dzi­ło rów­nież bada­nie kli­nicz­ne jed­no­daw­ko­wej szcze­pion­ki dono­so­wej opra­co­wa­nej przez Altim­mu­ne, Inc., ame­ry­kań­ską fir­mę biofarmaceutyczną.

Do tej pory agen­cja nie otrzy­ma­ła wnio­sku o dopusz­cze­nie do obro­tu wziew­nej szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19.

 

„Jeśli depar­ta­ment otrzy­ma wnio­sek o wziew­ną szcze­pion­kę COVID-19, jej prze­gląd zosta­nie przy­spie­szo­ny” – powie­dzia­ła Anne Genier, rzecz­nik Health Canada.

 

za glo­bal­news