Szanowny Panie Redaktorze,

W  ślad za listem, który ukazał się w dniu 23 bm. na łamach portalu goniec.net pt. „Dla konsulatu sam wiek nie wystarczy do udzielenia zniżki dla emerytów”, pragnę wyjaśnić co następuje.

Osiągnięcie wieku emerytalnego (w Polsce lub za granicą) nie jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu emeryta, a konsul wydając paszport zobowiązany jest kierować się przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie. Pragnę wskazać, iż art. 21.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U.2023. poz.1302) stanowi, że obniżoną opłatę wnosi się za paszport wydawany emerytom i rencistom z ustalonym prawem do emerytury w rozumieniu art. 4 pkt. 1 i 11 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429). Jednocześnie, zgodnie z art. 36 par 4. Ustawy o dokumentach paszportowych, dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty wnioskodawca przedkłada w chwili składania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. W opisywanym wypadku, osoba wnioskująca o paszport nie przedstawiła takowego dokumentu w momencie składania wniosku o wydanie tego dokumentu. Nie ma jednocześnie możliwości zmiany wniesionej opłaty przy odbiorze dokumentu. Nieuprawnionym tym samym jest twierdzenie, iż wnioskodawcy są „ instrumentalnie traktowani” czy też mieliby być „wykorzystywani finansowo” w związku z faktem przebywania za granicą. Konsul działa w ramach obowiązujących przepisów i nie podejmuje decyzji sprzecznych z prawem.

Pragnę także zwrócić uwagę Pana Redaktora na art. 22. ust. 1. pkt. 1) Ustawy o dokumentach paszportowych, który wskazuje, że nie pobiera się opłaty za paszport wydawany osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienie zostanie opublikowane na łamach Pana tygodnika, przyczyniając się do wyjaśnienia obowiązujących przepisów, w tym podkreślenia, że Konsulat Generalny RP w Toronto nie określa obowiązujących przepisów prawa i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Pszczółkowska

Consul General of the Republic of Poland

Consulate General of the Republic of Poland in Toronto