Dzień dobry panie Andrzeju,

        mam takie pyta­nie czy jest jakaś szan­sa żeby Pan napi­sał coś o naszej Cre­dit Union, bo ja już nie mam jak ich ruszyć, żeby otwo­rzy­li się w sobo­tę. Są otwar­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku od 9 do 5, a ludzie tacy jak ja, essen­tial wor­kers, nie mają wte­dy cza­su. Dzi­siaj 5 minut się spóź­ni­łem i poca­ło­wa­łem klamkę.

        Nie wiem, czy jest Pan w sta­nie coś napi­sać na ten temat, nie wiem do kogo się zwró­cić, żeby cho­ciaż w jed­ną sobo­tę otwo­rzy­li jeden z oddzia­łów i dali ludziom wol­ne na przy­kład w poniedziałek.

reklama

        Nie mam jak oni chcą to dalej cią­gnąć jeże­li nie ma dostę­pu do nich.

        Taki mam pomysł jak by Pan mógł jakiś krót­ki fil­mik czy coś na ten temat napi­sać może by się coś uda­ło zro­bić w tej sprawie.

Dariusz Foryś

Od redak­cji: Zapytamy

•••

        Jestem prze­ra­żo­ny decy­zją o wywie­sze­niu “fla­gi” LGBT w szko­łach katolickich.

        Dla mnie jest to począ­tek likwi­da­cji lub prze­mia­no­wa­nia szkół katolickich.

        Dziw­ne to się ma do pra­wa (jesz­cze obo­wią­zu­ją­ce­go), któ­re zabra­nia nama­wia­nia i upra­wia­nia z sek­su z nie­let­ni­mi i ma to swo­ją nazwę. Jest to suro­wo kara­ne (jesz­cze).

        LGBTQ+ to orga­ni­za­cja neo­sek­su­al­na. Nie repre­zen­tu­je żad­nych war­to­ści, a ich mot­to to “kto, z kim, i jak”. Według pra­wa za pro­pa­go­wa­nie swo­ich “poglą­dów” w szko­łach dla naj­mło­dzych dzie­ci powin­ni zostać pocią­gnię­ci do odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej. Dla­cze­go nikt ich nie oskar­ży, wszy­scy wiemy.

        Nie­ste­ty WHO przed­sta­wi­ło pro­jekt, aby pedo­fi­lię uznać jako orien­ta­cję sek­su­al­ną. Chcą to wpro­wa­dzić od 1‑go stycz­nia 2022. Nie napa­wa to opty­mi­zmem. Żyje­my w trud­nych cza­sach, musi­my się bro­nić. Czy nam się to uda?

        Wszyst­ko w rękach Boga a my nimi jesteśmy.

Z powa­ża­niem:  Marian Cybul­ski

Od redak­cji: Nie daj­my się zakrzy­czeć broń­my naszej wiary.

•••

         Panie Andrze­ju, bar­dzo, ale to bar­dzo, dzię­ku­ję Panu za arty­kuł o Gie­trz­wał­dzie. Ja z Pol­ski jestem z mia­sta odda­lo­ne­go o ponad 100 km od Gie­trz­wał­du, ale dosyć dobrze to miej­sce znam. Jeste­śmy tam co roku.

        Nie­ste­ty, ale to nie jest praw­da, że opu­sto­sza­ło pod­czas pan­de­mii, odkąd się­gam pamię­cią, tam zawsze było pusto. Wszę­dzie pro­pa­gu­je­my Fati­mę i Lur­des a o Gie­trz­wał­dzie ludzie po pro­stu nie sły­sze­li. A jak ja opo­wia­dam, to sły­szę np: “O w Pol­sce takich miejsc wie­le…” Guzik praw­da wie­le, jest to jedy­ne miej­sce, gdzie Mat­ka Boska mówi­ła po pol­sku! Tam nie­miec­ki wów­czas ksiądz nauczył się języ­ka pol­skie­go. Cięż­ko jed­nak samej prze­ko­nać ludzi, aby tam poje­cha­li, dla­te­go cie­szę się, że Pan o tym opi­sał. Pana sło­wo docie­ra do wie­lu, więc jest szan­sa na pomoc Gie­trz­wał­do­wi. Ja z naszy­mi kapła­na­mi, też o tym wie­lo­krot­nie roz­ma­wia­łam, żeby nie mówić kłó­ci­łam się, dla­cze­go nie mówią o Gie­trz­wał­dzie, ale chy­ba wola na piel­grzym­ki do Fran­cji czy Por­tu­ga­lii jechać? A w Gie­trz­wał­dzie bie­da, że aż pisz­czy. Pozdra­wiam wiosennie:)

•••

        Zoba­czy­łam twe­et od Mini­stra Ahmed Hus­sen. któ­ry pisze, że czu­je się jak­by ktoś za nim cho­dził w zna­cze­niu że to musi być rasizm “ I feel i was being fol­lo­wed” Odpi­sa­łam mu że kolor skó­ry rasa nie ma nic wspól­ne­go z rasi­zmem w jego przy­pad­ku Zawsze dzia­ła­nia i zacho­wa­nie czło­wie­ka defi­niu­je czy jest dobrym czy nie. Mr Hus­sen zro­bił duża złe­go będąc mini­strem imi­gra­cji . Roz­ka­zał depor­ta­cję Mat­ki i jej dzie­ci do Nige­rii cho­ciaż zagra­ża­ła im tam utra­ta życia, bo byli chrze­ści­ja­na­mi. Mr Hus­sen sadził, że prze­sa­dza­ją. Mini­ster Hus­sen jest złym zepsu­tym mini­strem. Teraz ma “delu­sions “ że ktoś za nim cho­dzi. Na pew­no będzie miał halu­cy­na­cje tak­że. Kar­ma? Sum­mie­nie na pew­no nie . Zosta­wi­łam 2 wia­do­mo­ści na tele­fo­nie w jego biu­rze, bo ema­il address był zły.

Wie­sła­wa

•••

Do Pana redak­to­ra Gońca.

        Zamknię­te gra­ni­ce? Teraz? Na 30 dni? A co rząd nie wie­dział co się dzie­je? W Indiach była tra­ge­dia od począt­ku. Nam każe­cie sie­dzieć w domu a milio­ny rok temu i teraz lata­ją tam i z powro­tem – a siedź­cie sobie sami! Jest tyl­ko win­ny rząd kana­dyj­ski razem z pre­mie­rem i resz­tą federalnych.

        Tak samo nasz pre­mier Onta­rio – powi­nien wal­czyć daw­no o zamknię­cie gra­nic. Tyl­ko w mediach! Gra­ni­ce zamknię­te — kłam­stwa jed­no po dru­gim – to tyl­ko, żeby wykoń­czyć wię­cej ludzi. Całe szczę­ście, że sze­fo­wie poli­cji nie zgo­dzi­li się, dzię­ki im za to – a gdzie idę – trze­ba było się pytać, a gdzie jedziesz? Panie Ford. A nie gdzie idę. To tak, jak szcze­pion­ki wzię­li­ście; Astra Zene­ca każ­dy jeden się afi­szo­wał w TV, a prze­cież inni poli­ty­cy, akto­rzy, pre­zy­den­ci i tak dalej oznaj­mia­li że wzię­li i koniec – ale ja myślę, że wzię­li­ście pla­ce­bo, a nie szczepionkę.

        Roz­da­je­cie pie­nią­dze eme­ry­tom, a tak pod­no­si­li­ście 2 dola­ry – a pod­wyż­ki są nie o cen­ty, ale o dola­ry pod­wyż­szo­ne co parę dni. Jestem też na eme­ry­tu­rze i nie chce tych waszych daro­wizn – cho­ciaż to są na maski, pły­ny dezyn­fe­ku­ją­ce, to nie robi­cie żad­nej łaski.

        Nie będę pisać już o testach, bo naukow­cy piszą, że są nie­wia­ry­god­ne – każ­dy ma bak­te­rie w innych orga­nach, to wycho­dzi tyl­ko covid. Szy­ku­je­cie szcze­pion­ki na lata, aż wykoń­czy­cie ludzi.

        To samo z Ame­ry­ką, peł­no tury­stów, kie­dy oni poje­cha­li? Poza tym wirus się mutu­je w ludziach zaszcze­pio­nych a żaden dru­gi nie przy­szedł sobie sam. Prze­czy­taj­cie co piszą dr Ver­non Cole­man, David Icke, dr Hen­ry Makow dr Ron Paul, pro­fe­sor Didier Rouaults oraz peł­na lista z Nie­miec i Japo­nii, pła­kał że to ludo­bój­stwo też pisze pro­fe­sor Mike Yeadon, ludzie umrą do 3 lat. Nie będą leczyć Aman­ta­dy­ną iver­mek­ty­ną czy hydrok­sy­chlo­ro­chi­ną — dużo ludzi się tym wyle­czy­ło – tyl­ko trze­ba mieć ple­cy, żeby to dostać. Rzą­dy dosta­ły miliar­dy od far­ma­ceu­tów – zaro­bią biliony.

        Maso­ni­ści jak mają miliar­dy to zro­bią co chcą. Szcze­pić to moż­na bydło, nie ludzi.

        To jest broń bio­lo­gicz­na wypusz­czo­ne spe­cjal­nie przez sza­ta­nów – nie za dar­mo. Dane powi­kłań i zgo­nów są ukry­wa­ne to co piszą leka­rze. Milio­ny ludzi puści­li latać, żeby jak naj­wię­cej ludzi zara­zić – bo popu­la­cja jest za duża – teraz niech zaczną od sie­bie, niech zaszcze­pią ich Zene­cą, nie pla­ce­bo, a może J and J? W Ame­ry­ce było dużo zgo­nów i zakrze­pów to wysła­li to wysła­li tu — a nasz Tru­de­au przyj­mie wszyst­ko, ale dla innych, nie dla siebie.

        30 000 leka­rzy we Fran­cji, któ­rzy kry­ty­ku­ją szcze­pion­ki jako eks­pe­ry­men­tal­ne i śmiercionośne.

        Panie Ford gra­ni­ca powin­na być zamknię­ta na 3 mie­sią­ce – nie na 30 dni – dużo wcze­śniej a nie nas zamknąć na rok – jak fry­zjer itd.

        Bar­dzo lubię czy­tać jak pani Ali­cja Far­mus pisze — po pro­stu do rze­czy. Czy­tam Goń­ca od A do Z.

        Jak czy­tam Pana Pru­szyń­skie­go tyl­ko się dzi­wię że jesz­cze go nie zamknę­li za tego Baro­na Cygań­skie­go – nie wiem czy się mylę, ale coś tu jest na rzeczy.

        Jesz­cze co do szcze­pio­nek, jak było zebra­nie WHO, to oba­wia­li się szkód spo­wo­do­wa­nych szcze­pion­ka­mi ale Gates dał 22 mld dol. i ste­ru­je WHO.

        Parę szcze­pów a potem czi­py? Już to czy­ta­łam w latach 90. w gazet­ce Micha­el. Pomoc­ne jest w tym 5G, to pro­mie­niu­je, ale ludzie nie dają nie zda­ją sobie spra­wy, tyl­ko się cie­szą że inter­net im szyb­ciej dzia­ła i tak dalej.

        Czy­tam Goń­ca oraz Głos — ale tam leka­rzy z świa­ta piszą, że strach się bać.

        Chcia­łam jesz­cze dodać, że dużo ludzi prze­sta­ło czy­tać Goń­ca, ale tyl­ko dla­te­go że liter­ki są bar­dzo małe. Przed­tem czy­ta­ło się lepiej i dla mnie też. Dzię­ku­ję pozdro­wie­nia dla całej redak­cji Gońca.

Tere­sa K

tele­fon tyl­ko do wia­mo­ści redakcji

•••

Doty­czy wypo­wie­dzi kar­dy­na­ła w spra­wie flag homo­sek­su­al­nych w szko­łach katolickich

        “Prze­ciw­ko wypo­wia­dał się tak­że arcy­bi­skup Toron­to Tomasz kar­dy­nał Col­lins”.….. Gdy w szko­łach kato­lic­kich zaczną nauczać, że bogiem jest sza­tan, to tez się pew­nie “wypo­wie prze­ciw­ko”.…. Czy jest w ogó­le jakaś linia, po prze­kro­cze­niu któ­rej arcy­bi­skup Toron­to OGŁOSI, ze takie szko­ły nie są już kato­lic­kie i nie maja PRAWA uży­wa­nia nazwy Catho­lic ? Oglo­si z ambon i “dachów”.…

•••

Doty­czy wywia­du ze Stasz­kiem Baruą

        Bar­dzo podo­ba mi się to mądre roz­wa­ża­nie waż­nych spraw. Pan jest mądrym myślą­cym czło­wie­kiem. Bar­dzo boga­tym wewnętrz­nie Jest czło­wie­kiem świa­do­mym czło­wie­czeń­stwa . Ma mądry ogląd świa­ta we wszyst­kich jego róż­ni­cach. Ser­decz­nie pozdra­wiam Was Pano­wie z Pol­ski. Liczy się i wia­ra i kul­tu­ra. To wszyst­ko musi żyć w sym­bio­zie. Czło­wiek musi mieć głę­bo­ko zako­rze­nio­ne korze­nie, obo­jęt­nie jak dale­ko się­ga­ją . Bar­dzo cie­ka­wy i mądry prze­kaz dla nas żyją­cych tu w Pol­sce. Myślę, że jest to dobry prze­kaz tak­że dla ludzi róż­nych kul­tur, róż­nych reli­gii na całym świecie.

Hen­ry­ka Gontarz