Monday, October 3, 2022

Nie­po­wo­dze­nie w sfi­na­li­zo­wa­niu trans­ak­cji na ryn­ku nieruchomości

W ostatnich latach na terenie aglomeracji torontońskiej rynek mieszkaniowy był bardzo gorący dochodziło do agresywnych wojen przetargowych. Aby umieścić ofertę na pierwszym miejscu ,...

Amend­ments to Cana­dian Cri­mi­nal Code (effec­ti­ve June 23, 2022) allow impri­son­ment...

Bill C-19: An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures Part 5, Division 21 –...

Pra­wo: Tech­no­lo­gia wideo i postę­po­wa­nie prawne

        Sądy zostały zmuszone do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia z powodu pandemii Covid-19. W efekcie system sądowniczy przyjął nowoczesne technologie i metody prowadzenia...

Pra­wo, któ­re war­to znać: Jeśli doświad­czasz roz­pa­du mał­żeń­stwa lub znasz kogoś,...

Legalnie poślubieni małżonkowie  często posiadają wspólny dom i sporządzają testamenty małżeńskie, w których małżonkowie mogą być zarazem wykonawcą testamentu i beneficjentem. Często zdarza się,...

Curyk: Co to jest “nie­spra­wie­dli­we wzbo­ga­ce­nie” i dla­cze­go ma ono zna­cze­nie...

        Doktryna „niesprawiedliwego wzbogacenia” (unjust enrichment) ma długą historię w angielskim prawie zwyczajowym. Dały jej początek w XVIII wieku decyzje o konieczności zwrotu pieniędzy otrzymanych...

Podział mająt­ku

        Podział majatku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół automatycznie i w zasadzie bezapelacyjnie.  Sytuacji, w których...

Podział mająt­ku – pla­ny eme­ry­tal­ne i zmia­ny w pra­wie ontaryjskim

        Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...

Jacek Suli­mier­ski — Co nowe­go w podatkach

Z Jackiem Sulimierskim właścicielem firmy doradztwa podatkowego Taxtronix rozmawiamy o nowej sytuacji fiskalnej w kontekście zmian gospodarczych i politycznych. Jacek Sulimierski ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie...

Marek Malic­ki: Waż­ne zmia­ny w pra­wie spadkowym

        Z dniem 1 stycznia 2022 r. w prowincji Ontario weszły w życie pewne istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego i testamentowego. Omówię tylko kilka...

ALIMENTACJA DZIECI – TAJEMNICZE „SPECJALNE WYDATKI”

        Wprowadzenie w życie federalnych i ontaryjskich Child Support Guidelines znacznie uprościło większość kwestii związanych z alimentacją dzieci w Kanadzie. Zgodnie z Guidelines alimenty na...