Sprze­daż domów w Metro Van­co­uver spa­dła w mar­cu do naj­niż­sze­go pozio­mu od 30 lat, poda­je Real Esta­te Board of Gre­ater Van­co­uver. W regio­nie w ubie­głym mie­sią­cu sprze­da­no 1727 domów. To był naj­słab­szy marzec od 1986 roku.

W porów­na­niu z mar­cem 2018 sprze­daż była niż­sza o 31 proc., a wzglę­dem śred­niej z mar­ca z ostat­nich 10 lat – aż o 46 proc. Wzglę­dem ubie­głe­go roku zwięk­szy­ła się jed­nak licz­ba nie­ru­cho­mo­ści wysta­wia­nych na sprze­daż. W mar­cu 2019 na rynek weszło 4950 domów i miesz­kań (wzrost o 11 proc.). Jeśli cho­dzi o cenę, to śred­nia w mar­cu wynio­sła nie­co ponad 1,4 milio­na dola­rów (rok wcze­śniej – 1,5 mln) w przy­pad­ku domów jed­no­ro­dzin­nych, a ceny kon­do­mi­niów i townhouse’ów spa­dły o 6 proc. do pozio­mu odpo­wied­nio 783 600 i 783 600 dolarów.