Woj­sko na pomoc powo­dzia­nom w Quebecu

Wio­sen­ne powo­dzie w Quebe­cu zmu­si­ły do ewa­ku­acji oko­ło 900 osób, a oko­ło 600 żoł­nie­rzy kana­dyj­skich sił zbroj­nych zosta­ło roz­miesz­czo­nych w celu pomo­cy w naj­bar­dziej zagro­żo­nych obszarach.

W Bécan­co­ur, po dru­giej stro­nie rze­ki od Tro­is-Rivi­ères, oko­ło 20 żoł­nie­rzy przy­by­ło w sobo­tę wie­czo­rem i pra­co­wa­ło do 2 nad ranem, umiesz­cza­jąc wor­ki z pia­skiem wokół miej­skich fil­trów, aby chro­nić dosta­wy wody przed zanieczyszczeniem.

Obszar Mont­re­alu został do tej pory oszczę­dzo­ny przez wodę. 

reklama

Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Quebe­cu Gene­vi­ève Guil­bault powie­dzia­ła w sobot­ni wie­czór, że żoł­nie­rze zosta­li wysła­ni rów­nież do Saint-André-Ave­lin , Tro­is-Rivi­ères i Pon­tiac — gdzie 72-let­nia kobie­ta zgi­nę­ła w sobo­tę, w wypad­ku samo­cho­do­wym na dro­dze uszko­dzo­nej przez wodę.