Nie wiem, czy Pań­stwo zwró­ci­li uwa­gę, ale tyl­ko w tym roku w Cen­trum Mis­sis­sau­ga otwo­rzy­ło się bar­dzo wie­le nowych biur sprze­da­ży miesz­kań. W cią­gu następ­nych 4 do 5 lat ma powstać w tym mie­ście bar­dzo wie­le bar­dzo atrak­cyj­nych pro­jek­tów. Powsta­nie bli­sko 15 nowych wież z miesz­ka­nia­mi. Czy jest to może powód do obaw? Czy nie będzie tych miesz­kań zbyt dużo? Czy te miesz­ka­nia co już są nie spad­ną w cenie? Ja myśle, że wręcz przeciwnie. 

        Mis­sis­sau­ga dzię­ki temu, że Cen­trum roz­wi­nie się tak wspa­nia­le będzie wkrót­ce praw­dzi­wym świa­to­wym mia­stem. Ludzie będą chcie­li się to osie­dlić bar­dziej niż w cen­trum Toron­to, bo będzie to pięk­ne i nowo­cze­sne. Mis­sis­sau­ga jest mia­stem z szyb­kim dojaz­dem do lot­ni­ska i ma bar­dzo wie­le biz­ne­sów, któ­re już „ucie­kły” z zatło­czo­ne­go i duszo­ne­go spa­li­na­mi Toronto. 

        Ambit­ny plan Mis­sis­sau­ga by odłą­czyć się od regio­nu Peel, też może być dodat­ko­wym bonu­sem bo pie­nią­dze z podat­ków pozo­sta­ną w mie­ście i będą mogły być prze­zna­czo­ne na roz­wój infra­struk­tu­ry miasta. 

        Powsta­ją­ca linia LRT, któ­ra na razie połą­czy Port Cre­dit z Cen­trum Bramp­ton wnie­sie dużo ener­gii to Cen­trum Mis­sis­sau­ga. Tyl­ko patrzeć jak powsta­nie inna linia LRT łączą­ca Cen­trum Mis­sis­sau­ga z Toronto. 

        Mis­sis­sau­ga nabie­ra roz­ma­chu! Gwał­tow­nie rośnie Cam­pus Uni­wer­sy­tec­ki, powięk­sza się She­ri­dan Col­la­ge. Nowe biz­ne­sy prze­no­szą się tutaj codzien­nie co nada­je Mis­sis­sau­ga wymiar mia­sta nowo­cze­sne­go, któ­re ścią­ga inwe­sto­rów z całe­go świa­ta. Tak więc moim zda­niem, ceny miesz­kań w Cen­trum Mis­sis­sau­ga pój­dą w górę i będą wkrót­ce takie same jak ceny w Cen­trum Toronto.

        Dla­te­go moim zda­niem opła­ca się w Mis­sis­sau­ga inwe­sto­wać i jest tu obec­nie kil­ka nowych pro­jek­tów war­tych zainteresowania. 

        Jako Doma­tor Team mamy do nich dostęp i wie­le infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć na mojej stro­nie www.czaplinski.ca Wię­cej infor­ma­cji i nowych pro­jek­tów zosta­nie doło­żo­nych już wkrót­ce. Na mojej stro­nie sta­ram się zamie­ścić krót­ką infor­ma­cje o pro­jek­cie, ceny miesz­kań, pla­ny miesz­kań, jakie są zachę­ty do zaku­pu oraz oczy­wi­ście ilustracje. 

        W tej chwi­li oprócz Edge Towers 2, mamy zapro­sze­nie do dopie­ro co otwar­te­go pro­jek­tu AVIA, Key­sto­ne, M3 (naj­wyż­szy 81 pie­tro­wy budy­nek w Mis­si­sau­ga). Ale rów­nież zapro­sze­ni zosta­li­śmy do zupeł­nie nowe­go jesz­cze nie otwar­te­go pro­jek­tu o nazwie “Exchan­ge District” O tym pro­jek­cje będę wie­dział wię­cej wkrót­ce i oczy­wi­ście posta­ram się by Polo­nia mia­ła peł­ny dostęp do tego pro­jek­tu za moim pośred­nic­twem. Pro­jekt ten powsta­nie prak­tycz­nie naprze­ciw Squ­are One i bli­sko skrzy­żo­wa­nia Burn­ham­thor­pe i Hurontario.

        Powsta­je pyta­nie, po co jest agent jeśli kupu­je­my miesz­ka­nie z pla­nów? Otóż, bar­dzo wie­lu dewe­lo­pe­rów zanim “otwo­rzy” biu­ro sprze­da­ży dla sze­ro­kiej publicz­no­ści zwy­kle zapra­sza do współ­pra­cy wybra­ną gru­pę agen­tów nazy­wa­nych czę­sto “pre­fer­red agents”, albo VIP Pla­ti­num Agents. Ci Agen­ci w zamian za przy­pro­wa­dze­nie poten­cjal­nych klien­tów mają dostęp do spe­cjal­nych pro­mo­cji i bonu­sów. Cza­sa­mi jest to bez­płat­ny par­king czy loc­ker. Cza­sa­mi jest to moż­li­wość tak zwa­ne­go bez­płat­ne­go “assi­gn­ment”. Cho­dzi o to, że więk­szość Dewe­lo­pe­row chce prze­te­sto­wać rynek zanim tak napraw­dę zacznie sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści by wyczuć czy pro­jekt się powie­dzie czy nie. A w zamian są oni  skłon­ni zaofe­ro­wać lep­sze warun­ki dla pierw­szych klientów.

        Nasz Doma­tor­Te­am ma duże doświad­cze­nie w takich pro­jek­tach i wie­lo­krot­nie byli­śmy zapra­sza­ni jako jedy­ny team z nasze­go pol­skie­go śro­do­wi­ska do sprze­da­ży poszcze­gól­nych projektów. 

        Przy­po­mnę tyl­ko kil­ka pro­jek­tów: “Address on High Park”, “Evo­lu­tion Pla­ce”, “King­sway by the River”, “Westla­ke Encoe”, “Mira­bel­la Con­do”, “The Ron­cy”, „Edge Towers One”  i wie­le innych.

        Nasze doświad­cze­nie we współ­pra­cy z Dewe­lo­pe­ra­mi daje naszym klien­tom po pierw­sze szan­sę zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści czę­sto na lep­szych warun­kach i (mając dostęp do sprze­da­ży na począt­ku) i lep­sze­go wybo­ru miesz­kań. Ale nawet jeśli wkra­cza­my do akcji już po tym jak biu­ro sprze­da­ży jest otwar­te dla szer­szej publicz­no­ści, zawsze mamy szan­se podzie­lić się naszym doświad­cze­niem i pomóc doko­nać wła­ści­we­go wybo­ru, bo nie każ­dy pro­jekt jest war­ty zain­we­sto­wa­nia. Zna­jąc bar­dzo wie­le pro­jek­tów, może­my dora­dzić w któ­ry war­to, a w któ­ry nie war­to inwestować.

        Naj­lep­sze jest to, że nie­za­leż­nie od tego, czy zro­bią to Pań­stwo na wła­sną rękę, czy z naszą pomo­cą — to cena zaku­pu będzie ta sama! Deve­lo­per nie ofe­ru­je miesz­kań taniej bo ktoś przy­szedł sam bez agen­ta. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z cze­goś co jest dla Pań­stwa za dar­mo, a czę­sto wręcz może przy­nieść pew­ne benefity?

        Na pew­no kupu­jąc z Agen­tem, któ­ry ma doświad­cze­nie w takich trans­ak­cjach moż­na unik­nąć wie­lu błę­dów. Na przy­kład, mało kto zna się na czy­ta­niu pla­nów czy ma dobrą orien­ta­cję w tere­nie. Czę­sto już po fak­cie może się oka­zać, że kupi­li­śmy miesz­ka­nie bar­dzo mało funk­cjo­nal­ne albo źle zlo­ka­li­zo­wa­ne w budynku. 

        Zakup to jed­na spra­wa, ale jest jesz­cze kwe­stia wybo­ru wła­ści­we­go praw­ni­ka, któ­ry ma doświad­cze­nie w takich trans­ak­cjach, zała­twie­nie finan­so­wa­nia – co czę­sto jest tro­chę trud­ne — inspek­cji miesz­ka­nia przed jego prze­ję­ciem i wie­lu innych drob­nych spraw. Czy nie war­to mieć po swo­jej stro­nie doświad­czo­ne­go i bez­płat­ne­go konsultanta?

        Na zakoń­cze­nie jesz­cze jed­na uwa­ga. Czę­sto prze­glą­da­cie Pań­stwo lin­ki do nowych pro­jek­tów na stro­nach inter­ne­to­wych, czę­sto wyma­ga­na jest „reje­stra­cja”, by uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych infor­ma­cji. I nie ma w tym nic złe­go, by się zare­je­stro­wać z tym, że kie­dy pada pyta­nie czy pra­cu­je­cie z agen­tem, suge­ro­wał­bym odpo­wiedź „YES” i wystar­czy wpi­sać moje imię i nazwi­sko (jak będzie takie pyta­nie) lub dane kogoś z naszej fir­my Real­ty Exe­cu­ti­ves Doma­tor Inc. Czę­sto taką infor­ma­cję moż­na wpi­sać w dodat­ko­wych notatkach. 

        Oczy­wi­ście, może­my też spo­tkać się i reje­stra­cji może­my doko­nać razem. Tak, jak wspo­mnia­łem, nasz ser­wis jest dla Pań­stwa bez­płat­ny, a cena sprze­da­ży jest taka sama z agen­tem czy bez. Co więc jest do stra­ce­nia? Moim zda­niem NIC, nato­miast zysk może być znacz­ny! Pomoc, pora­da, zna­le­zie­nie lep­sze­go finan­so­wa­nia oraz oczy­wi­ście jest jesz­cze szan­sa wygra­nia Mercedesa. 

        Pro­szę pamię­tać. Wywa­ża­nie otwar­tych drzwi nie ma wie­le sensu! 

Zapra­szam do współ­pra­cy – Maciek Cza­pliń­ski Tel. 905–278-0007

        Chciał­bym w imie­niu moim, Agniesz­ki, Kasi oraz całe­go Doma­tor Team zło­żyć Pań­stwu naj­bar­dziej ser­decz­ne życze­nia pięk­nych, zdro­wych i prze­ży­tych w rodzin­nej atmos­fe­rze Świąt Wiel­kiej Nocy! Alleluja!