Nie­dzie­la Wielkanocna

Pokój z wami, Umi­ło­wa­na Rodzi­no w Chry­stu­sie Naszym Życiu,

(…)

Reklama

Dla tych, któ­rzy chcą napi­sać do Mary, oto jej adres:

Mary Wagner
Alo­uet­te Cor­rec­tio­nal Cen­ter for Women
PO Box 1000
Maple Rid­ge, BC V2X 7G4
Kanada

Moż­na wysy­łać kar­ty, zdję­cia, prze­ka­zy pie­nięż­ne; żad­nych ozdób, takich jak naklej­ki, taśmy, klej, per­fu­my (w tym ety­kie­ty samo­przy­lep­ne). Trze­ba podać swo­je imię i nazwi­sko oraz peł­ny adres na zewnętrz­nej stro­nie koper­ty. W prze­ciw­nym razie list zosta­nie zwrócony.

Dozwo­lo­ne są tyl­ko książ­ki, któ­re są wysy­ła­ne przez wydaw­cę, a w Cen­trum Alo­uet­te dopusz­czal­ne są tyl­ko książ­ki wysła­ne z Indi­go lub Chapters.

Pierw­sze prze­słu­cha­nie Maryi odbę­dzie się 1 maja o godzi­nie 9:00 w Sądzie Kar­nym w Van­co­uver, pokój 307, 222 Main Stre­et, Van­co­uver, BC V6A 2S8

Dla tych, któ­rzy mogą chcieć odwie­dzić Mary, — link do stro­ny, któ­ra zawie­ra infor­ma­cje na temat pla­no­wa­nia wizy­ty: https://fedphoneline.com/correctional/alouette-correctional-centre-for-women

Tele­fon w celu umó­wie­nia wizyt: 604–476-2660.

May we glo­ri­fy our Thri­ce-Bles­sed God, pra­ising and ado­ring the Father of imme­asu­ra­ble maje­sty, the True Son, only-begot­ten, wor­thy of wor­ship, and the Holy Spi­rit, our Advocate. 

In the Vul­ne­ra­ble Heart,
Immolatia