Sześć samo­cho­dów w cią­gu zale­d­wie godzi­ny uszko­dzi­ło koła w ponie­dzia­łek wie­czo­rem z powo­du naje­cha­nia na dziu­rę w Gar­di­ner Expres­sway nie­da­le­ko Kipling Ave. Sier­żant Todd Gro­ver z Traf­fic Servi­ces poin­for­mo­wał, że wkrót­ce po godzi­nie 19 poli­cja otrzy­ma­ła pierw­szy raport na temat dziu­ry na wschod­nim pasie ruchu. Dziu­rę wypeł­nio­no doraź­nie ponie­waż do wtor­ku rano nie pra­co­wa­ły eki­py remon­to­we w peł­nym skła­dzie. Poli­cja zamknę­ła ruch na pasie z dziu­rą, aby zapo­biec dal­szym uszko­dze­niom i moż­li­wo­ści obra­żeń. Sier­żant Gro­ver doda­je że podob­ne pro­ble­my zda­rza­ją się obec­nie dość regu­lar­nie, inne uszo­dze­nie nawierzch­ni Gar­di­ner w pobli­żu Jame­son Ave spo­wo­do­wa­ło 12 przy­pad­ków uszko­dze­nia kół i opon. Poszko­do­wa­ni mogą zgło­sić rosz­cze­nia o odszko­do­wa­nie z powo­du wszel­kich szkód spo­wo­do­wa­nych przez dziu­ry na tere­nie mia­sta do City of Toronto