Kana­dyj­ski urząd podat­ko­wy wyco­fał się ze ści­ga­nia podat­ni­ka, któ­ry zale­gał z zapła­ce­niem 133 milio­ny dola­rów. Nie wia­do­mo, czy tym szczę­śliw­cem była oso­ba fizycz­na, czy też przed­się­bior­stwo. Wia­do­mo tyl­ko, że CRA dało za wygra­ną w pierw­szym pół­ro­czu 2018 roku, a zale­gło­ści powsta­ły z tytu­łu podat­ków akcy­zo­wych lub ceł akcyzowych.

O umo­rze­niu poste­po­wa­nia zwią­za­ne­go ze ścią­ga­niem zale­gło­ści dowia­du­je­my się z wewnętrz­nej notat­ki CRA z 14 wrze­śnia 2018 roku. Jej autor tłu­ma­czy, z cze­go wyni­ka nagły wzrost sumy podat­ków uwa­ża­nych za nie­ścią­gal­ne i dla­cze­go suma wyka­za­na przez fisku­sa jest znacz­nie więk­sza niż w poprzed­nim roku – o 209 milio­nów dola­rów w porów­na­niu z tym samym okre­sem roku podat­ko­we­go 2017–18. Urząd umo­rzył postę­po­wa­nie w kil­ku spra­wach, w tym w jed­nej doty­czą­cej kwo­ty 133 milio­nów zaległości.

Poda­tek akcy­zo­wy nakła­da­ny jest na pojaz­dy o małej „efek­tyw­no­ści pali­wo­wej”, na kli­ma­ty­za­to­ry samo­cho­do­we i na część pro­duk­tów naf­to­wych. Cła akcy­zo­we doty­czą nato­miast alko­ho­li wyso­ko­pro­cen­to­wych, wina, piwa, arty­ku­łów tyto­nio­wych i od nie­daw­na mari­hu­any. W roku 2017–18 wpły­wy z tytu­łu podat­ku i ceł akcy­zo­wych wynio­sły 5,9 miliar­da dola­rów. Naj­więk­szy udział mają tu alkohole.

reklama

Urząd podat­ko­wy nie ujaw­nia, czy kwo­ta 133 416 922,33 dola­rów jest rekor­do­wa. Rzecz­nik pra­so­wy fisku­sa twier­dzi, że CRA nie pro­wa­dzi takiej ewi­den­cji. Doda­je jed­nak, że takie przy­pad­ki zda­rza­ją się bar­dzo rzad­ko. Pod­kre­śla, że umo­rze­nie postę­po­wa­nia mają­ce­go na celu ścią­gnię­cie należ­no­ści podat­ko­wych nie ozna­cza, że obo­wią­zek zapła­ce­nia podat­ku zni­ka. Podat­nik w dal­szym cią­gu jest win­ny 133 milio­ny dola­rów, ale urząd chwi­lo­wo nie będzie podej­mo­wał w tej spra­wie dzia­łań praw­nych, przy­naj­mniej do cza­su gdy sytu­acja dłuż­ni­ka ile nie popra­wi. Rzecz­nik CRA mówi, że spo­ra część należ­no­ści jest ścią­ga­na w póź­niej­szym czasie.

Decy­zja urzę­du w spra­wie 133 milio­nów dola­rów zosta­ła wyda­na w tym samym cza­sie co daro­wa­nie spła­ty rzą­do­wej pożycz­ki upa­dłe­mu Chry­sle­ro­wi. Nie wia­do­mo, czy spra­wy są ze sobą powiązane.