W przy­szłym roku licz­ba kana­dyj­skich gospo­darstw domo­wych, któ­re korzy­sta­ją z mediów stru­mie­nio­wych, prze­wyż­szy licz­bę tych pła­cą­cych abo­na­ment za kla­sycz­ną telewizję.

Conver­gen­ce Rese­arch Gro­up w naj­now­szym rapor­cie doty­czą­cym nawy­ków kon­su­menc­kich Kana­dyj­czy­ków zauwa­ża, że wie­le osób pła­ci zarów­no za tra­dy­cyj­ną tele­wi­zję, jak i za Net­flix, Cra­ve czy DAZN. Wszyst­ko wska­zu­je jed­nak na to, że do koń­ca przy­szłe­go roku oko­ło 32 proc. gospo­darstw domo­wych zre­zy­gnu­je z abo­na­men­tu telewizyjnego.

Wypie­ra­nie kla­sycz­nej tele­wi­zji nastę­pu­je w Kana­dzie nie­co wol­niej niż w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Wyni­ka to m.in. z tego, że kana­dyj­scy odbior­cy mają mniej­szy wybór mediów strumieniowych.

Reklama

Tra­dy­cyj­nie nadaw­cy tele­wi­zyj­ni, zwłasz­cza ope­ra­to­rzy tele­wi­zji kablo­wej i sate­li­tar­nej, od 2015 roku obser­wu­ją spa­dek licz­by sub­skry­ben­tów o 2 proc. rocz­nie. W zeszłym roku tra­dy­cyj­ną tele­wi­zję wyłą­czy­ło 204 000 Kana­dyj­czy­ków, w tym roku kabel ode­tnie 253 000 klientów.