Z oka­zji 228. rocz­ni­cy uchwa­le­nia kon­sty­tu­cji 3 maja, a tak­że 20. rocz­ni­cy obec­no­ści Pol­ski w NATO i 15. rocz­ni­cy wej­ścia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej odby­ła się w War­sza­wie defi­la­da wojsk i służb mun­du­ro­wych. Hasło para­dy brzmia­ło “Sil­ni w soju­szach” (i zasta­na­wiam się, kto je wymy­ślił, bo — przy­naj­mniej mi — od razu nasu­wa się pyta­nie: A bez soju­szów?). Wisło­stra­dą prze­szło 2000 osób: żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go i wojsk sojusz­ni­czych, pod­od­dzia­ły uczel­ni woj­sko­wych, a tak­że po raz pierw­szy funk­cjo­na­riu­sze Poli­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Służ­by Ochro­ny Pań­stwa, Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej, Lasów Pań­stwo­wych, Stra­ży Ochro­ny Kolei, Służ­by Wię­zien­nej oraz Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej. Prze­je­cha­ło 200 pojaz­dów Woj­ska Pol­skie­go, Poli­cji, Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej i Stra­ży Gra­nicz­nej, a nad Wisłą odbył się prze­lot 80 śmi­głow­ców i samolotów.

Zdję­cia: Kata­rzy­na Nowosielska-AugustyniakReklama