Nie­zwy­kła, mało zna­na histo­ria obo­zu szko­le­nio­we­go w kana­dyj­skiej miej­sco­wo­ści Owen Sound w Onta­rio, gdzie szko­li­ło się w latach 40. ub. wie­ku kil­ku­set pol­skich żoł­nie­rzy — pro­si­my o upowszechnienie

 Reklama

[yop_poll id=“1”]