Jak donio­sła  irań­ska tele­wi­zja pań­stwo­wa, ukra­iń­ski samo­lot prze­wo­żą­cy 180 pasa­że­rów i zało­gę roz­bił się w śro­dę w pobli­żu lot­ni­ska w sto­li­cy Ira­nu. Wszy­scy obec­ni na pokła­dzie zginęli.

Samo­lot miał dopie­ro co wystar­to­wać z mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska ima­ma Cho­me­inie­go w Tehe­ra­nie. Podej­rze­wa się, że kata­stro­fa zosta­ła spo­wo­do­wa­na pro­ble­ma­mi mechanicznymi.

Według stro­ny inter­ne­to­wej FlightRadar24 ukra­iń­ski samo­lot 737–800 linii Ukra­ine Inter­na­tio­nal Air­li­nes wystar­to­wał w śro­dę rano, a następ­nie nie­mal natych­miast po star­cie prze­stał prze­sy­łać dane.

Kata­stro­fa nastą­pi­ła kil­ka godzin po tym, jak Iran roz­po­czął atak rakie­to­wy na dwie bazy w Ira­ku, w któ­rych prze­by­wa­ją siły USA w odwe­cie za zabi­cie dowód­cy Gwar­dii Rewo­lu­cyj­nej gen. Qas­sem Soleimani.