Rząd fede­ral­ny ogło­sił, że jesz­cze tego lata zwięk­szy wyso­kość zasił­ków na dzie­ci wypła­ca­nych w ramach pro­gra­mu Cana­da Child Bene­fit. Wyż­sze zasił­ki po raz pierw­szy będą wypła­co­ne trzy mie­sią­ce przed wybo­ra­mi federalnymi.
[yop_poll id=“1”]

Mini­ster ds. rodzin, dzie­ci i roz­wo­ju spo­łecz­ne­go Jean-Yves Duc­los mówił, że kosz­ty wycho­wa­nie dzie­ci sta­le rosną. Jeśli chce­my, by nasze dzie­ci mia­ły rów­ne szan­se i naj­lep­szy moż­li­wy start w doro­słość, musi­my zapew­nić rodzi­com wspar­cie, któ­re­go potrze­bu­ją i któ­re im się należy.

Nowy mak­sy­mal­ny rocz­ny zasi­łek ma wyno­sić 6639 dol. na dziec­ko w wie­ku poni­żej 6 lat i 5602 dol. rocz­nie na dziec­ko w wie­ku od 6 do 17 lat. Pod­wyż­ka wynie­sie od 12 do 30 dol. mie­sięcz­nie. Będzie to kosz­to­wać Otta­wę ponad 24,3 miliar­dy dola­rów. Z zasił­ków korzy­sta pra­wie 3,7 milio­na rodzin. Libe­ra­ło­wie poda­ją, że dzię­ki zasił­ko­wi 278 000 dzie­ci wyszło z bie­dy (dane na 2017 rok).

Reklama