Czo­ło­wi kana­dyj­scy poli­ty­cy naci­ska­ją na Sta­ny Zjed­no­czo­ne, aby pod­ję­ły dzia­ła­nia mają­ce na celu wyci­sze­nie spo­ru z Chi­na­mi, dowie­dzia­ła się CTV News.

Źró­dła potwier­dza­ją, że Kana­da chce, aby USA roz­ma­wia­ły bez­po­śred­nio z Chi­na­mi w imie­niu Otta­wy. Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Chry­stia Fre­eland, mini­ster finan­sów Bill Mor­ne­au i amba­sa­dor Kana­dy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych David Mac­Nau­gh­ton są podob­no wśród poli­ty­ków usi­łu­ją­cych nakło­nić na Sta­ny Zjed­no­czo­ne do dzia­ła­nia w obro­nie Kanady.
[yop_poll id=“1”]
Sto­sun­ki dyplo­ma­tycz­ne Otta­wy z Chi­na­mi pogor­szy­ły się po aresz­to­wa­niu w grud­niu ubie­głe­go roku głów­ne­go dyrek­to­ra finan­so­we­go  kon­cer­nu Huawei  Meng Wan­zhou. Od tam­tej pory dwóch oby­wa­te­li Kana­dy zosta­ło zatrzy­ma­nych, a dwóch innych umiesz­czo­no w celi śmierci.

Nie­daw­no Chi­ny zablo­ko­wa­ły część kana­dyj­skie­go impor­tu wie­przo­wi­ny i pro­duk­tów rzepakowych.

Meng ma powró­cić do sądu w tym tygo­dniu, ponie­waż trwa prze­słu­cha­nie w spra­wie ekstradycji.