228 Rocz­ni­ca Uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Kon­sty­tu­cja 3 Maja, pierw­sza w Euro­pie i dru­ga na świe­cie, demo­kra­tycz­na kon­sty­tu­cja, uchwa­lo­na przez sejm w 1791 r., jako usta­wa rzą­do­wa regu­lu­ją­ca ustrój praw­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, obo­wią­zy­wa­ła tyl­ko przez jeden rok. Zosta­ła oba­lo­na przez kon­fe­de­ra­cję tar­go­wic­ką w wyni­ku inter­wen­cji wojsk rosyj­skich w cza­sie woj­ny pol­sko-rosyj­skiej w 1792 roku. Kon­sty­tu­cja 3 Maja inspi­ro­wa­ła naród pol­ski po utra­cie nie­pod­le­gło­ści w 1795. Przez 123 lata roz­bio­rów, pamięć o Kon­sty­tu­cji 3 Maja, poma­ga­ła pod­trzy­my­wać pol­skie dąże­nia do nie­pod­le­gło­ści. Od roku 1918 dzień 3 maja obcho­dzo­ny był w Pol­sce jako świę­to naro­do­we, aż do cza­su oku­pa­cji pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Zde­le­ga­li­zo­wa­ne przez hitle­row­ców, sowie­tów i wła­dze komu­ni­stycz­ne świę­to, zosta­ło przy­wró­co­ne w roku 1990.

Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce 228 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Okręg Toron­to Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, odby­ły się w nie­dzie­lę 5 maja 2019.
 

O godz. 11:00 w koście­le Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta msza św. w inten­cji Ojczy­zny przez pro­bosz­cza o. Janu­sza Jaje­śnia­ka OMI, kto­ry w wygło­szo­nej homi­lii połą­czył głę­bo­kie war­to­ści reli­gij­ne z war­to­ścia­mi histo­rycz­ny­mi obcho­dzo­nej rocz­ni­cy. Donio­słość mszy świę­tej pod­kre­śla­ły bia­ło czer­wo­ne fla­gi na zewnątrz i wewnątrz kościo­ła, sztan­da­ry orga­ni­za­cji polo­nij­nych, duża licz­ba har­ce­rzy, Ryce­rze Kolum­ba oraz chór.

Z kościo­ła uda­no się indy­wi­du­al­nie do domu Koła 20 Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Kom­ba­tan­tów na gorą­cy posi­łek. Po godz.14:00 przed budyn­kiem SPK zosta­ła ufor­mo­wa­na kolum­na polo­nij­na. Pochód pro­wa­dzo­ny przez komen­dan­ta Pla­ców­ki 114 SWAP Krzysz­to­fa Tom­cza­ka wraz z har­ce­rza­mi nio­są­cy­mi pol­ską i kana­dyj­ską fla­gę, prze­szedł uli­cą Col­le­ge przed Par­la­ment Onta­ryj­ski Queen’s Park. Tu odby­ły się ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści, pod­nie­sie­nie pol­skiej fla­gi i oko­licz­no­ścio­we przemówienia

Uro­czy­stość pro­wa­dził pre­zes KPK Okrę­gu Toron­to Bar­tło­miej Habrow­ski. Hym­ny naro­do­we Kana­dy i Pol­ski odśpie­wa­ła Tere­sa Kli­musz­ko. Przy hym­nie pol­skim wcią­gnię­ta zosta­ła na maszt pol­ska fla­ga, po czym nastą­pi­ły przemówienia.

Prze­ma­wia­li: pre­zes Kon­gre­su Polo­nii Kan­dyj­skiej Janusz Tom­czak  kon­sul RP Andrzej Szy­dło, MP Arif Vira­ni (Par­tia Libe­ral­na), MPP Orle­ans Marie-Fran­ce Lalon­de (Par­tia Libe­ral­na), MPP Hum­ber River-Black Cre­ek Tom Rako­ce­vic (Nowa Par­tia Demo­kra­tycz­na), były MP Wła­dy­sław Lizoń (Par­tia Kon­ser­wa­tyw­na), MPP Nata­lia Kusen­do­va (Par­tia Kon­ser­wa­tyw­na). Obok fak­tów histo­rycz­nych w prze­mó­wie­niach wyra­ża­ne były wła­sne opi­nie, prze­ży­cia i doświad­cze­nia. Pod­kre­śla­no cel nad­rzęd­ny, jakim jest dba­łość o dobro Ojczyzny.

„Wol­ność nie jest nam dana na zawsze”, tę praw­dę przy­po­mniał pre­zes B. Habrow­ski. Kon­sul A. Szy­dło zauwa­żył, że obcho­dzi­my w tym samym cza­sie Dzień Fla­gi RP, Polo­nii i Pola­ków za gra­ni­cą i podzię­ko­wał za to, że pol­ski duch żyje w Kana­dzie. Kana­dyj­scy mów­cy oka­za­li w prze­mó­wie­niach dużo respek­tu dla pol­sko­ści. Arif Vira­ni przed­sta­wil się i pozdro­wił po pol­sku. Marie-Fran­ce Lalon­de wspo­mi­na­ła, jak gorą­co była wita­na pod­czas swo­jej wizy­ty w Pol­sce. Tom Rako­ce­vic brał ślub w Pol­sce, żona jest z Pol­ski i syn tam się uro­dził. „Sza­nuj­my kon­sty­tu­cję nie tyl­ko 3 maja, ale zawsze” zaczę­ła swo­je prze­mó­wie­nie Nata­lia Kusen­do­va, a zakoń­czy­ła — 3 Maja to tak­że Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, oddaj­my się Mat­ce Bożej.

Dzień ten był nie­zwy­kły, pierw­szy pięk­ny, sło­necz­ny i cie­pły w tym roku. Rado­wa­ła się natu­ra, a z nią rado­wa­ła się Polo­nia i goście. Niech żyje Pol­ska, niech żyje Kana­da – zakoń­czył uro­czy­stość pre­zes Bar­tło­miej Habrowski.

        Kry­sty­na Sro­czyń­ska, Komi­sja Infor­ma­cji KPK OT

 
[yop_poll id=“1”]
Podob­na cele­bra­cja wcze­śniej mia­ła miej­sce Mis­sis­sau­dze; zaczę­ła się podob­nie, jak w Toron­to, od uro­czy­stej Mszy świę­tej za Ojczy­znę. Następ­nie pochód dzia­ła­czy orga­ni­za­cji polo­nij­nych, poli­ty­ków, har­ce­rzy oraz zwy­kłych Pola­ków prze­szedł od kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go przed Pomnik Patrio­ty, tam prze­wod­ni­czą­cy Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, oddział Mis­sis­sau­ga Leszek Błasz­czyk odczy­tał krót­ki refe­rat na temat kon­sty­tu­cji i udzie­lił gło­su zapro­szo­nym gościom, w tym Pete­ro­wi Fon­se­ce, posło­wi fede­ral­ne­mu. Prze­ma­wia­ła rów­nież Nata­lia Kusen­do­va, posłan­ka do legi­sla­tu­ry z okrę­gu Mis­sis­sau­ga Cen­tre. Pod­czas odgry­wa­nia hym­nów naro­do­wych Kana­dy i Pol­ski na masz­ty wcią­gnię­to fla­gi Pol­ski, Kana­dy i Waty­ka­nu. Były poseł fede­ral­ny Wła­dy­sław Lizoń pod­kre­ślił, że zgo­da budu­je, nie­zgo­da ruj­nu­je i że jest rze­czą kary­god­ną, iż siły poli­tycz­ne w Pol­sce odwo­łu­ją się o pomoc do mocarstw zagra­nicz­nych, jak to było w cza­sach Kon­sty­tu­cji 3 Maja.

Gru­pa dzie­ci mło­dzie­ży zespo­łu Radość-Joy odśpie­wa­ła patrio­tycz­ne pie­śni trze­cio­ma­jo­we  oraz Rotę

(ak)