Poli­cja w Toron­to sku­pi­ła 1235 sztuk bro­ni w ramach
trzy­ty­go­dnio­we­go pro­gra­mu wykupu

Poli­cja pozwa­la miesz­kań­com Toron­to sprze­dać broń poli­cji, nie nara­ża­jąc się na zarzu­ty zwią­za­ne z posia­da­niem bro­ni, nie­za­leż­nie od tego, czy broń jest zare­je­stro­wa­na. Wła­ści­cie­le otrzy­mu­ją odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści 200 dol za broń dłu­gą i 350 dol. za pistolet.

W sumie wyda­no 309,850 dola­rów. Każ­dy pisto­let został spraw­dzo­ny,  czy nie był uży­ty w przestępstwie

Reklama

Pro­gram wyga­sa 17 maja.