Dzień Mat­ki pre­mie­ra Trudeau

Pre­mier Justin Tru­de­au poje­chał wraz z rodzi­ną do Chi­ca­go na week­end z oka­zji Dnia Mat­ki, aby obej­rzeć  mono­dra­mę swej mamy w Wietrz­nym Mieście.

Występ Mar­ga­ret Tru­de­au, zaty­tu­ło­wa­ny „Pew­na kobie­ta w sile wie­ku”, ma miej­sce w klu­bie UP Come­dy, gdzie od lat wystę­pu­ją naj­lep­si ame­ry­kań­scy komicy.

Przed­sta­wie­nie opi­su­je histo­rię życia Mar­ga­ret Tru­de­au, w tym wal­kę z zabu­rze­niem afek­tyw­nym dwu­bie­gu­no­wym i mał­żeń­stwo z Pier­re Trudeau.

Reklama

Mono­dra­ma jest pre­zen­to­wa­na w ramach Tygo­dnia zdro­wia, któ­ry obej­mu­je rów­nież warsz­ta­ty i semi­na­ria na temat zdro­wia psychicznego.

W sobo­tę rano występ wie­czor­ny był wyprze­da­ny, ale na nie­dzie­lę  były jesz­cze bile­ty po 45 USD.

Mar­ga­ret Tru­de­au była młod­szą o trzy deka­dy od męża popu­lar­ne­go sze­fa rzą­du, “pierw­szą kana­dyj­ską cele­bryt­ką”. Jest autor­ką czte­rech auto­bio­gra­ficz­nych książek.

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia 1967 roku spę­dza­ła z rodzi­ca­mi na Tahi­ti, tam pozna­ła Pier­rea  Tru­de­au, któ­ry był od niej star­szy o 29 lat.

Kana­da sza­la­ła wów­czas na punk­cie poli­ty­ka, któ­ry na wie­cach cało­wał dziew­czy­ny, a nie nie­mow­lę­ta, obie­cy­wał „spra­wie­dli­we spo­łe­czeń­stwo” i wie­dział, co się sprze­da­je w mediach.

Pobra­li się w mar­cu 1971 roku w Vancouver.

Mar­ga­ret Tru­de­au z dumą przy­zna­je, że to po niej Justin odzie­dzi­czył urodę.
W swo­jej bio­gra­fii Justin Tru­de­au napi­sał, że czę­sto to on czuł się opie­ku­nem mat­ki, któ­ra była boha­ter­ką wie­lu skan­da­li. W 1984 roku Mar­ga­ret wyszła ponow­nie za mąż za dewe­lo­pe­ra Frie­da Kem­pe­ra, z któ­rym ma syna Kyle’a i cór­kę Alice.

W 1998 roku Micha­el, naj­młod­szy syn Pierre’a i Mar­ga­ret, zgi­nął w wypad­ku na nar­tach: porwa­ła go lawi­na, cia­ła nigdy nie odnaleziono.