Polonia amerykańska protestuje przed Białym Domem przeciwko nielegalnym roszczeniom żydowskim

Roz­mo­wa po demon­stra­cji, prze­rwa­nej  przez poli­cję, z Jerzym Szpa­kiem, jed­nym z orga­ni­za­to­rów z  Komi­te­tu Ochro­ny Pomni­ka Katyń­skie­go i Innych Obiek­tów Historycznych


[yop_poll id=“3”]

Zdję­cia nade­sła­ła Pani Bar­ba­ra Sob­czak — dziękujemy!

reklama