Edward Jeśman jest Pre­ze­sem Kon­gre­su Polo­nii Ame­ry­kań­skiej na Połu­dnio­wą Kali­for­nię. To on wła­śnie poin­for­mo­wał w 2017 roku m.in. Sta­ni­sła­wa Michal­kie­wi­cza o groź­bach dla Pol­ski wyni­ka­ją­cych z tej — przed­ło­żo­nej wów­czas usta­wy, a następ­nie usi­ło­wał nie­do­pu­ścić do jej przy­ję­cia przez Kon­gres orga­ni­zu­jąc akcję kon­tak­to­wa­nia się i roz­mów z kon­gres­me­na­mi. Akcja zosta­ła osła­bio­na przez dzia­ła­nia pol­skie­go rzą­du. W sobo­tę 11 maja 2019 roku Edward Jeśman uczest­ni­czył w pro­te­ście przed Bia­łym Domem w Waszyng­to­nie. Poni­żej przed­sta­wia­my nagra­nie roz­mo­wy, jaka mia­ła miej­sce w sobo­tę wieczorem.


[yop_poll id=“3”]