Agniesz­ka, Maciek i Kasia Cza­pliń­scy a tak­że Doro­ta Sza­po­wa­łów, Mał­go­sia Wie­lą­dek, Anna Koba, Iwo­na Nowysz i Mar­le­na Wałów­ska two­rzą Doma­tor Team jed­ną z naj­więk­szych firm pośred­nic­twa w han­du nie­ru­cho­mo­ścia­mi na tere­nie połu­dnio­we­go Toron­to, z któ­rej usług sko­rzy­sta­ły tysią­ce Pola­ków. Maciek Cza­pliń­ski jest rów­nież archi­tek­tem i budow­ni­czym domów na zamó­wie­nie, zna­ny w pol­skiej spo­łecz­no­ści. Doma­tor od lat spon­so­ru­je impre­zy arty­stycz­ne i medial­ne.  Fir­ma od lat ogła­sza się w Goń­cu, świad­cząc swe pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi wie­lu naszym Czy­tel­ni­kom. Maciek, któ­re­go pasją są rów­nież podró­że oraz nur­ko­wa­nie na rafach kora­lo­wych od lat pisze do nas repor­ta­że. Jest rów­nież auto­rem co tygo­dnio­wych porad han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi tak na falach Radia 7, jak i w Gońcu.

W pią­tek w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze odby­ło się loso­wa­nie Mer­ce­de­sa. Mogli w nim uczest­ni­czyć wszy­scy klien­ci Doma­tor Team, któ­rzy sprze­da­li lub kupi­li nie­ru­cho­mość w okre­sie od ostat­nie­go loso­wa­nia… Wszy­scy zje­dli smacz­ną kola­cją — jak zwy­kle w wyko­na­niu kuch­ni Jana Gro­ma­dy. Było wie­le nagród pocie­sze­nia, wystę­py estra­do­we i wspól­na zaba­wa. Samo­chód wylo­so­wał Tomasz Szmidt, któ­ry aku­rat był nie­obec­ny z powo­du wizy­ty w Pol­sce i na loso­wa­nie przy­słał przedstawiciela.