Set­ki agen­tów gra­nicz­nych z całych Sta­nów Zjed­no­czo­nych są tym­cza­so­wo prze­no­szo­ne na połu­dnie na gra­ni­cę z Meksykiem

Ame­ry­kań­skie służ­by cel­ne i gra­nicz­ne mówią, że 731  straż­ni­ków gra­nicz­nych z przejść z kana­dą jest wysy­ła­nych na gra­ni­cę USA-Mek­syk, gdzie pomo­gą pora­dzić sobie z napły­wem migran­tów z Ame­ry­ki Środkowej.

Tym­cza­sem zbli­ża się let­ni sezon, i wła­ści­cie­le biz­ne­sów w regio­nie przy­gra­nicz­nym oba­wia­ją się, iż mniej­sza obsa­da przejść wywo­ła kor­ki i opóź­nie­nia przy prze­kra­cza­niu gra­ni­cy, przez co wie­le osób po pro­stu zre­zy­gnu­je z wyjaz­du do sąsied­nie­go kra­ju.  Może to tak­że nega­tyw­nie wopły­nąć na wymia­nę han­dlo­wą i prze­wóz towarów.

Reklama

W ubie­głym tygo­dniu 13 człon­ków obu par­tii Kon­gre­su z sze­ściu pół­noc­nych sta­nów gra­nicz­nych napi­sa­ło list do sekre­ta­rza ds. Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go Kevi­na McA­le­ena­na, wyra­ża­jąc oba­wy, iż pla­ny te mogą zaszko­dzić trans­gra­nicz­nym podró­żom i handlowi.