Naj­więk­sza izra­el­ska dar­mo­wa gaze­ta opi­su­je w swym ponie­dział­ko­wym wyda­niu pol­ską kam­pa­nię przed­wy­bor­czą cytu­jąc pre­mie­ra Mora­wiec­kie­go, że “rekom­pen­sa­ta Żydom za Holo­kaust „naru­sza pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we i była­by tak­że pośmiert­nym zwy­cię­stwem Hitle­ra, dla­te­go nigdy na to nie pozwolimy”.

Gaze­ta uzna­je też, że deba­ta w Kiel­cach na temat resty­tu­cji mie­nia żydow­skie­go “prze­kształ­ci­ła się w sce­nę antysemicką”.

- Pola­cy są głów­ną ofia­rą zbrod­ni nazi­stów i sami zasłu­gi­wa­li­by na odszko­do­wa­nia za II woj­nę świa­to­wą — mówił pol­ski pre­mier cyto­wa­ny przez Isra­el Hay­om — ” po tym, jak Sta­ny Zjed­no­czo­ne uchwa­li­ły usta­wę w 2018 r. w celu uła­twie­nia zwro­tu utra­co­nej wła­sno­ści żydowskiej”.

reklama

“W tym samym dniu pod­czas deba­ty o resty­tu­cji mie­nia II woj­ny świa­to­wej w Kiel­cach mia­ła miej­sce anty­se­mic­ka scen­ka, któ­ra wzbu­dzi­ła zdumienie.

“Według pol­skich donie­sień Dawid Lewic­ki z skraj­nie pra­wi­co­wej Kon­fe­de­ra­cji zaczął trzy­mać jar­muł­kę nad gło­wą kan­dy­dat­ki par­tii rzą­dzą­cej Anny Krup­ki stwier­dza­jąc: „To jest sym­bol Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, klę­ka­ją przed Żyda­mi, sprze­da­ją nasz kraj za 300 miliar­dów dolarów. ”

Póź­niej, pod­czas deba­ty, kie­dy Krup­ka ponow­nie prze­mó­wi­ła, inny kan­dy­dat soju­szu Kon­fe­de­ra­cji pod­niósł kip­pah i trzy­mał ją nad jej głową.

Pomi­mo potę­pie­nia incy­den­tu przez amba­sa­do­ra War­sza­wy w Tel Awi­wie — któ­ry napi­sał na Twit­te­rze, że „wszyst­kie prze­ja­wy nie­na­wi­ści moty­wo­wa­nej raso­wo są nie do przy­ję­cia”, mini­ster­stwo spraw zagra­nicz­nych Izra­ela uzna­ło spra­węt za nie­war­tą komentarza.

„Ta mar­gi­nal­na rasi­stow­ska par­tia, nie war­ta komen­ta­rza”, stwier­dził rzecz­nik izra­el­skie­go MSZ Emma­nu­el Nahshon. — cytu­je wiel­ko­na­kła­do­wy Isra­el Hayom


W sobot­niej deba­cie publicz­nej do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go wzię­li udział m.in. kan­dy­da­ci PiS, Koali­cji Euro­pej­skiej, Lewi­cy Razem, Kon­fe­de­ra­cji Kor­win Braun Liroy Naro­dow­cy, Kukiz’15 oraz Wio­sny. — poda­ło Pol­skie Radio

Kan­dy­dat Kon­fe­de­ra­cji Dawid Lewic­ki zwra­ca­jąc się do miesz­kań­ców powie­dział, że obec­nie w Pol­sce są “dwa liczą­ce się ugru­po­wa­nia — to obóz nie­miec­ki, repre­zen­to­wa­ny przez Plat­for­mę — obec­nie Koali­cję Euro­pej­ską i obóz ame­ry­kań­sko-żydow­ski, repre­zen­to­wa­ny przez Pra­wo i Spra­wie­dli­wość”. Dodał, że Kon­fe­de­ra­cja “idzie upo­mnieć się o pol­skie sprawy”.

- Nie spo­sób odnieść się do tych kłamstw i do tej igno­ran­cji. To wasz szef Janusz Kor­win-Mik­ke klę­kał przed Puti­nem nazy­wa­jąc go jego emi­nen­cją, eks­ce­len­cją, panem Puti­nem — mówi­ła póź­niej w swo­im wystą­pie­niu Anna Krup­ka. Pod­czas gdy się wypo­wia­da­ła, sta­nął za nią inny kan­dy­dat Kon­fe­de­ra­cji Kon­rad Ber­ko­wicz, trzy­ma­jąc przez chwi­lę jar­muł­kę nad gło­wą wiceminister.

Zacho­wa­nie Ber­ko­wi­cza wywo­ła­ło reak­cje śro­do­wisk żydow­skich. Jeden z izra­el­skich ana­li­ty­ków nazwał to “jed­nym z naj­bar­dziej obrzy­dli­wych aktów anty­se­mi­ty­zmu”. Zapy­tał na Twit­te­rze, czy dzia­ła­nie poli­ty­ka Kon­fe­de­ra­cji spo­tka się z reak­cją pol­skich władz.

Na jego sło­wa zare­ago­wał amba­sa­dor RP w Izra­elu. Marek Magie­row­ski potę­pił zacho­wa­nie Ber­ko­wi­cza. “Tak, potę­piam to. Jed­no­znacz­nie. Wszyst­kie wyra­zy moty­wo­wa­nej raso­wo nie­na­wi­ści są nie do zaak­cep­to­wa­nia” — napi­sał na Twit­te­rze. — piszą  na stro­nie Pol­skie­go Radia