Anders amba­sa­do­rem RP we Włoszech

Ser­gio Mat­ta­rel­la, pre­zy­dent Włoch zaak­cep­to­wał nomi­na­cję Anny Marii Anders na amba­sa­do­ra RP w tym kra­ju – poda­ło w ponie­dzia­łek wło­skie Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych. Decy­zja o zaak­cep­to­wa­niu nomi­na­cji sena­tor, sekre­tarz sta­nu w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów i peł­no­moc­ni­ka pre­ze­sa Rady Mini­strów do spraw dia­lo­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go zosta­ła ogło­szo­na dwa dni po obcho­dach 75. rocz­ni­cy bitwy na Mon­te Cas­si­no. W uro­czy­sto­ściach z udzia­łem sena­tor Anders, cór­ki dowód­cy 2. Kor­pu­su Pol­skie­go uczest­ni­czył pre­zy­dent Ser­gio Mattarella.

Nie wia­do­mo jesz­cze, kie­dy po zakoń­cze­niu pro­ce­du­ry nomi­na­cji w Pol­sce amba­sa­dor zło­ży listy uwie­rzy­tel­nia­ją­ce na ręce pre­zy­den­ta Włoch.

Anna Maria Anders jest cór­ką gene­ra­ła Wła­dy­sła­wa Ander­sa i jego dru­giej żony Ukra­in­ki Ire­ny Anders,  z domu Bog­dań­skiej. W 1986 jej mężem został ame­ry­kań­ski puł­kow­nik Robert Costa (1934–2007, z któ­rym ma syna Rober­ta Wła­dy­sła­wa (ur. 1993), żoł­nie­rza Uni­ted Sta­tes Army Ran­gers. Posia­da oby­wa­tel­stwo bry­tyj­skie, ame­ry­kań­skie oraz pol­skie. Jej mąż pra­co­wał w fir­mie zbro­je­nio­wej Ray­the­on, słu­żył jako atta­che armii ame­ry­kań­skiej w Rzy­mie,  a następ­nie przez dwa lata pra­co­wał jako asy­stent asy­sten­ta sekre­ta­rza obro­ny w Pen­ta­go­nie i osta­tecz­nie jako szef Offi­ce of Defen­se Cor­po­ra­tion w Rzy­mie. Tak więc sto­li­ca Włoch nie jest Marii Anders obca.

Reklama