Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie pro­szę o włą­cze­nie się do tej nie­zwy­kle waż­nej ini­cja­ty­wy i jej rozpowszechnienie:

Reklama

- wydru­kuj­my naj­więk­szą kopię i przy­klej­my na tyl­nej szy­bie samochodu,
— wydru­kuj­my spo­ro małych kopii, przy­pnij­my do ubra­nia, roz­daj­my znajomym.

Będzie to dobra oka­zja do poin­for­mo­wa­nia, że Niem­cy zbu­do­wa­li Auschwitz dla Pola­ków i dwa pierw­sze lata głów­nie pol­scy kato­li­cy byli wywo­że­ni i mor­do­wa­ni w tym obozie.

Z usza­no­wa­niem,
Lidia S. Cybart

Kry­sty­na Zamor­ska PhD
Inde­pen­dent Scholar
Histo­ri­cal Consultant

If you do not cla­im your own histo­ry, some­one else will wri­te it for you.
San­dra Cisneros

http://www.chsro.pl/pierwszy-transport/lista.html

========================================

14 czerw­ca będzie­my obcho­dzi­li 80 rocz­ni­cę 1 trans­por­tu Pola­ków z aresz­tu w Tar­no­wie do KL Auschwitz.
Tego dnia w 1940 roku ruszy­ła nie­miec­ka “maszy­na śmier­ci” stwo­rzo­na dla Pola­ków. DLA POLAKÓW !!!
I przez kolej­ne dwa lata mor­do­wa­ni tam byli tyl­ko Pola­cy. Nie ma w Pol­sce pol­skiej rodzi­ny, w któ­rej nie było­by kogoś zamor­do­wa­ne­go przez Niem­ców, w któ­rymś z nie­miec­kich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych roz­sia­nych w całej Europie.
Obóz w Oświę­ci­miu — KL Auschwitz — jest zna­kiem i sym­bo­lem Naszej Pol­skiej Martyrologii.
Jeśli prze­sta­nie­my pamię­tać o naszych pomor­do­wa­nych krew­nych, to nikt już o Nich nie będzie pamię­tał, a nachal­na pro­pa­gan­da holo­kau­stu zasy­pie górą kłamstw pol­skie ofia­ry. A nie mamy wspar­cia pol­skich władz.

W lip­cu 2019 roku zmarł ostat­ni wię­zień z 1‑go trans­por­tu, Pan Kazi­mierz Albin, nr obo­zo­wy 118, współ­twór­ca Muzeum w Oświę­ci­miu i wie­lo­let­ni czło­nek Rady Muzeum A‑B. Z władz nie było niko­go. Dyrek­cja “dobie­gła”.
Być może 80 rocz­ni­ca jest ostat­nią, na któ­rej mogą być, fizycz­nie, ostat­ni żyją­cy więź­nio­wie KL Auschwitz. W ubie­głym roku zaczę­li­śmy akcję samo­dziel­ne­go dru­ko­wa­nia i przy­pi­na­nia “win­kli” z lite­rą P i datą 14.06.1940.
Cała Pol­ska powin­na w tym dniu nosić “win­kiel” jako dowód pamię­ci zamor­do­wa­nych i fakt czcze­nia tej rocznicy.
“… Jeśli zapo­mnę o nich ty, Boże na nie­bie, zapo­mnij o mnie! Amen za Was i za sie­bie!” (A.Mickiewicz — Dziady).

Wydru­kuj­cie win­kle z załącz­ni­ka, wytnij­cie, roz­daj­cie zna­jo­mym i przy­pnij­cie 14 czerwca.
Roze­ślij­cie tę moją proś­bę zna­jo­mym w Pol­sce i za gra­ni­cą!!! Ta data i win­kiel z “P”, to jest znak, że KL Auschwitz powsta­ło by eks­ter­mi­no­wać POLAKÓW!!! Do poło­wy 1942 roku mor­do­wa­no tu TYLKO POLAKÓW!!!

Dyrek­cja Pań­stwo­we­go Muzeum A‑B w Oświę­ci­miu robi wszyst­ko, żeby ten dzień prze­szedł niezauważony!!!

Wła­dze Pań­stwo­we: Pre­zy­dent, Pre­mier, Woje­wo­do­wie i Samo­rzą­do­we od lat pomi­ja­ją, a więc lek­ce­wa­żą, tę rocznicę!!!

My MUSIMY PAMIĘTAĆ i pamię­taj­my, bo to sym­bo­licz­na rocz­ni­ca zamor­do­wa­nia przez Niem­ców, nie nazi­stów, WSZYSTKICH POLAKÓW, człon­ków naszych rodzin.
Cała Pol­ska powin­na tego dnia nosić ten dowód naszej pamię­ci. Prze­cież to uchwa­lo­ny przez Sejm RP:
Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Ofiar Nie­miec­kich Nazi­stow­skich Obo­zów Kon­cen­tra­cyj­nych i Obo­zów Zagła­dy, a w Oświę­ci­miu, ani w żad­nym innym mie­ście w Pol­sce nie uświad­czysz ani jed­nej pol­skiej flagi.
(A prze­cież jest usta­wo­wy obo­wią­zek wywie­sze­nia flag tego dnia!? )
PRZYPNIJ WINKIEL !!! POLICZMY SIĘ!!!!
Pozdrawiam
Jan Kul­czyc­ki
PS. Pro­jekt jest moje­go autor­stwa i niniej­szym wyra­żam zgo­dę na nie­od­płat­ne kopio­wa­nie, powie­la­nie i publicz­ne prezentowanie.