Leka­rze w Kana­dzie ostrze­ga­ją o poja­wie­niu się nie­zwy­kle zakaź­ne­go pato­ge­nu opi­sy­wa­ne­go jako „grzy­bo­wa super­bak­te­ria”, któ­ry jest odpor­ny na więk­szość leków i może być śmier­tel­ny dla pacjen­tów pozo­sta­ją­cych w leczeniu.

Po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­ny w Japo­nii 10 lat temu, grzyb Can­di­da auris lub C. auris jest obec­nie obec­ny w 17 kra­jach, w tym w Kana­dzie. Uzna­wa­ny jest za zagro­że­nie dla zdro­wia publicz­ne­go, ponie­waż łatwo się roz­prze­strze­nia poprzez kon­takt ze skó­rą, trud­no go ziden­ty­fi­ko­wać, jest odpor­ny na więk­szość leków prze­ciw­grzy­bi­czych  i jest szcze­gól­nie zabój­czy dla pacjen­tów już chorych.

Do tej pory ziden­ty­fi­ko­wa­no 19 przy­pad­ków w kra­ju, oraz jed­ną  epi­de­mię szpi­tal­ną. W USA w ostat­nich latach odno­to­wa­no 640 przy­pad­ków. Ame­ry­kań­skie Cen­tra Kon­tro­li Cho­rób (CDC) nazy­wa to „poważ­nym zagro­że­niem globalnym”.Według CDC pato­gen jest szcze­gól­nie nie­po­ko­ją­cy, ponie­waż jest „odpor­ny na wie­le leków”, trud­no go ziden­ty­fi­ko­wać za pomo­cą stan­dar­do­wych metod labo­ra­to­ryj­nych i jest odpo­wie­dzial­ny za epi­de­mie w pla­ców­kach opie­ki zdrowotnej.

Cho­ciaż C. auris nie wpły­wa na zdro­we oso­by, mogą one nosić grzyb na skó­rze i prze­no­sić na cho­rych pacjen­tów, na przy­kład pod­czas wizy­ty w szpi­ta­lu. Grzyb przy­kle­ja się do powierzch­ni i nie jest łatwy do usu­nię­cia przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych metod czysz­cze­nia. W jed­nym przy­pad­ku pra­cow­ni­cy ame­ry­kań­skie­go szpi­ta­la  byli zmu­sze­ni wyrwać płyt­ki sufi­to­we i pod­ło­go­we, aby cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać C.auris. Grzyb może powo­do­wać zaka­że­nia krwi, zaka­że­nia ran i infek­cje ucha — cza­sa­mi ze skut­kiem śmiertelnym.

W rze­czy­wi­sto­ści agen­cja zdro­wia sza­cu­je, że od 30 do 60 pro­cent pacjen­tów z zaka­że­nia­mi C. auris zmar­ło. Wie­lu z tych ludzi mia­ło inne poważ­ne cho­ro­by, któ­re mogły zwięk­szyć ryzy­ko śmierci.

Jeśli cho­dzi o lecze­nie, Julian­ne Kus, mikro­bio­log kli­nicz­ny w Public Health Onta­rio, powie­dzia­ła, że ​​jest trud­ne, ponie­waż  C. auris jest odpor­ny na trzy głów­ne kla­sy leków przeciwgrzybiczych.

„Wyda­je się bar­dziej opor­ny na leki niż któ­ry­kol­wiek z gatun­ków droż­dży, któ­re zna­my w warun­kach klinicznych.”.