2 oso­by zgi­nę­ły 90 osób zosta­ło ran­nych, z powo­du karam­bo­lu na South Sho­re w Montrealu

10-kilo­me­tro­wy odci­nek auto­stra­dy 15 w La Pra­irie  praw­do­po­dob­nie pozo­sta­nie zamknię­ty do czwart­ku. Do zda­rze­nia doszło w śro­dę wcze­snym popo­łu­dniem w warun­kach zamie­ci śnież­nej i ogra­ni­czo­nej widocz­no­ści. Doszło do reak­cji łań­cu­cho­wej wpa­dło na sie­bie 100 pojazdów.

 

Daniel­le McCann, mini­ster zdro­wia pro­win­cji, powie­dzia­ła, że ​​trzy szpi­ta­le w oko­li­cy ogło­si­ły  Code Oran­ge — ostrze­że­nie dla całe­go szpi­ta­la, co ozna­cza posta­wie­nie całej pla­ców­ki w stan goto­wo­ści na przy­ję­cie wie­lu rannych.

reklama

Zda­niem poli­cji przy­czy­ną zawsze jest nie­do­sto­so­wa­nie jaz­dy do warunków