Dorocz­na uro­czy­stość poże­gna­nia uczniów klas 8‑mych pol­skich sobot­nich szkół pod­sta­wo­wych w Onta­rio. W sobo­tę odpra­wio­na zosta­ła w koście­le Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go Msza św. dzięk­czyn­na o godzi­nie 15.00, a następ­nie w sali para­fial­nej kościo­ła odby­ła się uro­czy­stość poże­gna­nia mło­dzie­ży połą­czo­na z jej wystę­pa­mi arty­stycz­ny­mi. Jak co roku spon­so­rem wyda­rze­nia była Nasza Cre­dit Union. Obec­na była pre­zes Polo­nii Świa­ta Tere­sa Bere­zow­ski, nauczy­ciel­ka z zawodu…Reklama